Skip to main content

Nyt regulativ for husholdningsaffald

24. maj 2023

Efter endt offentlig høring har byrådet den 2. maj 2023 vedtaget et nyt regulativ for husholdningsaffald, der er trådt i kraft d. 18. maj 2023. Regulativet indeholder bestemmelser om borgernes pligter og rettigheder ved håndtering af husholdningsaffald samt beskrivelse af kommunens indsamlingsordninger og krav til sortering af affald.

Med affaldsbekendtgørelsen fra december 2021 blev der indført krav om, at alle kommuner skal etablere husstandsnære henteordninger for 10 affaldsfraktioner (mad- og restaffald, plast, papir, pap, glas, metal, mad- og drikkekartoner, tekstiler og farligt affald).

Regulativet er tilrettet i overensstemmelse med byrådets godkendelse af rammer for henteordning for hhv. mad- og restaffald d. 1. marts 2021, mad- og drikkekartoner d. 25. maj 2021 samt farligt affald d. 31. oktober 2022. Forslaget indeholder nye ordningsbeskrivelser for de 4 nævnte affaldsfraktioner. Endvidere indgår byrådets beslutning af d. 20. december 2021 om justering af system for, hvordan der skal sorteres og indsamles affald ved enfamilieboliger (fra 4 til 3 beholdere og glas i kuber).

De væsentlige ændringer er følgende:

 1. Ordning for madaffald (§ 10)


Ny obligatorisk henteordning for madaffald. For enfamilieboliger indsamles madaffald i en 240 liter 2-kammerbeholder sammen med restaffald. Tømning hver 14. dag og med mulighed for at tilkøbe ugetømning i juni, juli og august.
For fællesløsninger indsamles madaffald i 1-kammer beholder med ugetømning hele året.

 1. Ordning for hhv. papir-, glas- og plastaffald (§ 11-15)


De nationale regler betyder, at alle borgere skal sortere ved husstanden enten ved at beholderne er placeret på matriklen (enfamilieboliger) eller beholdere er tilgængelige i umiddelbar nærhed af boligen, dvs. kort gåafstand (etageboliger, rækkehuse). For glasaffald gælder, at enfamilieboliger med individuelle beholdere skal aflevere denne fraktion i kuber eller på genbrugspladsen.

 1. Ordning for mad- og drikkekartonaffald (§ 16)


Ny obligatorisk henteordning er beskrevet. Mad- og drikkekartoner indsamles sammen med plastaffald.

 1. Ordning for farligt affald (§17)


Kommunen i samarbejde med Norfors og Norfors-kommuner, etablerer en henteordning for enfamilieboliger, hvor farligt affald fra husholdninger (fx spraydåser, olie- og kemikalieaffald, maling, batterier, lyskilder og elektronikaffald) kan afleveres i en rød miljøkasse.

 1. Ordning for restaffald (§ 19)


Sækkestativer med restaffald er så godt som udfaset og erstattet med beholdere på hjul. Tilkøb af ekstrasække er ikke længere en mulighed.

 1. Ordning for haveaffald (§ 20)


Der er foretaget ændringer som følge af ny bekendtgørelse. Afbrænding af haveaffald er ikke længere tilladt, hverken i by- eller landzone.

 1. Ordning for bygge- og anlægsaffald (§ 26)


Der skal anmeldes ved mere end 1 ton affald og kravet om anmeldelse ved renoveringsarbejder/nedrivninger på over 10 m2 skrives ud.
• Anmelderen skal screene for alle relevante stoffer og ikke længere kun for PCB som hidtil.
• Anmeldelsen tilføjes et løbenummer.
• Modtageanlæggene skal sende dokumentation for aflevering hos dem. Før var det anmelder, der skulle dokumentere korrekt bortskaffelse.

 1. Regler for standpladser og adgangsveje for affaldsbeholdere på hjul 


Bilaget er tilpasset de nye ordninger for mad- og restaffald, glas i kuber samt blanding af pap og papir i et kammer beholdere hos enfamilieboliger.

 1. Regler for kapacitet, anvendelse, renholdelse og afhentning af beholdere på hjul


Bilaget er justeret og tilpasset.

 1. Vejledning i etablering af nedgravede affaldsbeholdere 


Mindre justeringer i teksten, der gælder for bl.a. vejledningen for alle krogbetjente (nedgravede, seminedgravede og stationære overjordiske) affaldsbeholdere. Endvidere er der tilføjet vejledende volumen for hhv. mad- og restaffald, glas, papir, pap, plast og drikkekartoner og metal pr. boligenhed i forbindelse med planlægning og etablering i bebyggelser med fælles materiel.

 1. Generelle ændringer


Rækkefølgen for afsnit om dispensation og gebyrer er ændret i hver ordning. Afhentning af affald er ændret fra kl. 6-18 til kl. 7-19.

 

Det nye Regulativ erstatter kommunens regulativ for husholdningsaffald vedtaget den 21. januar 2021.

Lyt til netradio