Skip to main content

Øget takster på affald i 2024 og 2025

2. november 2023

Byrådet i Fredensborg kommune har truffe beslutning om takststigningen på byrådsmødet mandag den 30. oktober. Stigningerne i taksterne vedrørende forcerede afskrivninger vil være midlertidige, da affaldsdelens gæld vil være nedskrevet i 2025.

Baggrunden for takststigningen er todelt.

Dels stiger taksten pr. ton affald helt generelt på grund af stigende priser til behandling af restaffald, og dels har bestyrelsen i Norfors besluttet at forcere afskrivningerne på Usserødværket, hvilket udgør den største takststigning. De forcerede afskrivninger er en konsekvens af lov nr. 745/2023 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven, som siger, at affaldssektoren skal selskabsgøres.

Med beslutningen nedbringes gælden i den del af selskabet, som vedrører affaldsområdet. Eftersom ejerkommunerne hæfter for gælden, er takststigningen en nødvendighed, for at Norfors kan opfylde loven i 2025. Ejerkommunerne er: Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune. De andre ejerkommuner og har også politisk behandlet sagen.

Et flertal i Fredensborg byråd fulgte økonomiudvalgets indstilling nemlig at følge administrationens anbefaling, nemlig at Fredensborg Kommune opkræver et ekstraordinært affaldslovsgebyr til dækning af forcerede afskrivninger, svarende til ca. kr. 2.000 kr. ex. moms i 2024 og ca. 500 kr. ex. moms 2025 pr husstand. Beløbet fordeles på taksterne på de affaldsordninger omkostningerne vedrører i overensstemmelse med lovgivningen herom. Forslag til affaldsgebyrer for 2024 behandles og godkendes endeligt på byrådsmødet i december. I beslutningen gælder det også at Fredensborg Kommune hurtigst muligt betaler et a conto-beløb på 16,8 mio. kr. til Norsfors svarende til halvdelen af opkrævningen for 2024.

Der var fem byrådsmedlemmer der undlod at stemme om forslaget disse var liste F, Ø, D, samt Michael Huusom fra liste C.

Lyt til netradio