Har du problemer med alkohol, hash eller andre rusmidler og har et ønske om at ændre dette, så har du måske taget det første vigtige skridt i denne proces. 

Kommunen hjælper dig gerne videre.

Det vi kan tilbyde er råd og vejledning, ligeledes tilbyder vi, at du får lavet en udredning af dine problemer og resurser, før et eventuelt behandlingstilbud påbegyndes.


Til at varetage eventuel behandling arbejder vi tæt sammen med regionale, kommunale samt godkendte private behandlingssteder.

Pårørende
Som pårørende til en med rusmiddelproblemer – f.eks. forældre, kæreste, ven, ægtefælle eller voksne børn - har du mulighed for at få råd og rådgivning hos rusmiddelkonsulenten.

Vores samarbejdspartnere tilbyder, desuden i begrænset omfang samtaler til pårørende. Du/I skal dog være opmærksomme på at dette tilbud gælder for dig som er over 18 år.

Samarbejdspartnere
Hvis I/du som vigtig aktør i en borgers liv vurderer eller er i tvivl om, hvorvidt vedkommende har brug for hjælp til at ændre rusmiddelvaner, så tilbyder Fredensborg Kommune råd og vejledning til borgere over 18 år og deres pårørende.

For de brugere der ønsker at ændre rusmiddelvaner er det ligeledes muligt at få lavet en udredning der vurderer omfanget af brugerens problemer og resurser.

Lovgrundlag
Uddrag af Serviceloven, lovbekendtgørelse nr. 810 af 19 juli 2012

§ 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling til stofmisbrugere.

Stk. 2. tilbud efter Stk 1. skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen.

Stk. 3. Social og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.

Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentlig behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1.

Stk. 5. Fristen efter stk. 2 fraviges, hvis en person vælger at blive behandlet i et andet offentlig eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1.

Stk. 6. retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.

Lovgrundlag
ddrag af Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 913 af 13 juli 2010

§ 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.

Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner.

Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.

Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.

Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor.

Frikommune
Der henvises desuden til at Fredensborg kommune deltager i et frikommuneforsøg på alkoholområdet.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har således godkendt at borgere i Fredensborg kommune ikke har ret til anonym alkoholbehandling.

Læs mere om frikommuneforsøget