Her er borgmesterens tale fra mandag, hvor Byrådet havde 2. behandling af budgettet..


Vi skal nu formelt i gang med 2. behandlingen af budgettet for 2015 - 2018. Inden jeg åbner op for ordførerrunden, vil jeg gerne give budgettet et par ord med på vejen.

Først og fremmest vil jeg gerne takke alle byrådsmedlemmer for en god og seriøs tilgang til forhandlingerne. Og administrationen for et godt og gennemarbejdet budgetgrundlag.

Jeg synes, at forhandlingerne har været konstruktive helt fra start. Stemningen har været god - og vi har forhandlet i en positiv tone.

Ambitionen er at Fredensborg Kommune skal være en udviklingsorienteret, visionær og god kommune at bo og arbejde i.

Ingen politiske partier er økonomisk uansvarlige eller mangler visioner
Når det er sagt så vil jeg også gerne indledningsvis slå fast med syvtommersøm, at det er min klare oplevelse at ingen politiske partier har udvist økonomisk uansvarlighed - eller for den sags skyld har manglet visioner for Fredensborg Kommunes udvikling. Vi har alle ønsket det bedste for kommunen, men selvfølgelig med forskellige politiske nuancer og gradsforskelle.

Og dybest set var det, der skilte vandene mellem byrådet og Liberal Alliance og Venstre kun et par millioner kroner - og derfor synes jeg uenigheden befinder sig i den politiske småtingsafdeling.


Jeg er meget tilfreds med budgetforliget som med få undtagelser er en fremskrivning af budgetforliget fra sidste år - som et enigt byråd jo stod bag. Budgetforliget giver et godt økonomisk grundlag for den videre udvikling af kommunen. Budgettet har både fokus på en sund økonomi, borgernære hensyn og en kommune i udvikling.

Med forliget er der alene i 2015 et driftsoverskud på mere end 170 mio. kroner. Dermed er der finansiering til både nye anlæg og et markant afdrag på kommunens gæld. Samtidig er der fundet finansiering til de særlige udfordringer på 20 mio. kr. årligt, som vi har stået over for.

Fredensborg Kommune er gældfri i 2022
Over budgetperioden nedbringes den ordinære gæld med mindst 230 mio. kroner. Vi fastholder altså det meget ambitiøse mål om en gældfri kommune i 2022! Det er meget få kommuner i Danmark, der kan være med i det selskab.

Samtidig sker der en genopbygning af kassebeholdningen, der i 2016 når målet på 60 mio. kroner. For at imødegå uforudsete udgifter er der på såvel drift som anlæg etableret reserver på i alt 90 mio. kroner over de 4 år.

Det har været vigtigt at få løst udfordringerne på handicap og socialpsykiatriområdet samtidig med, at de svageste borgere har kunnet friholdes for nye besparelser. Det gælder ud over handicapområdet også udsatte børn og unge.

Der er også skabt råderum til at fastholde fritidshjem og fritidsklubber.

Derudover har vi jo allerede i de senere år taget en lang række politiske beslutninger, som vi fortsætter med at folde ud. Det gælder fx på erhvervsområdet, hvor vi her i foråret søsatte den nye erhvervsservice – med blandt andet etableringen af én indgang for erhvervslivet. Vi har gennemført en detailhandelsanalyse.
Der er lige sendt en ny erhvervsstrategi i høring.
Vi har besluttet politisk at der skal etableres et iværksættermiljø, et energicenter og i budgetforliget – ja der fandt vi altså også plads til helt at fjerne byggesagsgebyret.

I de senere år har vi således for alvor fået sat gang i en udvikling af kommunen. Her kan jeg også nævne den gennemgribende klimatilpasningsplan i Kokkedal, et nyt idrætscenter i Humlebæk, konkurrencen om byudvikling i Fredensborg, byens hus og gymnastikkens hus i Kokkedal og vi har afsat midler til fremtidige svømmefaciliteter for blot at nævne nogle få af de vedtagne initiativer.

Denne udvikling skal fortsættes. Fredensborg Kommune skal være en af Nordsjællands mest attraktive kommuner og den udvikling skal drives i samarbejde mellem byrådet, borgere og erhvervsliv.
Derfor vil der i løbet af det næste år ske en bred inddragelse i formuleringen af en visionær og langsigtet plan for udviklingen af kommunen i form af en 2020 plan.

Og der er sat økonomisk vægt bag visionerne. Med budgetforliget har vi nu tilkendegivet, at udviklingen af Nivå Havn og Fredensborg by vil blive højt prioriteret. Samlet har vi med budgetforliget for 2015-18 vist rettidig omhu og samtidig haft de borgernære hensyn i fokus.

Men jeg vil også afslutningsvis understrege, at fordi årets budget er et såkaldt fladt budget – så betyder det altså ikke, at vi har glemt vores langsigtede visioner og ambitioner:

• Vi behandler vore svageste borgere ordentligt og anstændigt
• Vi skal forsat have nogle af landets bedste skoler.
• Vi skal fortsat være i front, når det gælder udvikling af dagtilbuddene.
• Vi har en ambitiøs klima- og energipolitik
• Vi skal fortsat gå efter at blive kommunen med landets laveste ungdomsarbejdsløshed.
• Vi udvikler løbende vore idræts- og fritidsfaciliteter
• Vi styrker rammerne for vores erhvervsvirksomheder
• Og vi har en god ældrepleje

Det er politiske visioner og ambitioner som gør en forskel i det daglige og som jeg fortsat mener er realistiske mål.