Byrådet vedtog på årets, og det siddende Byråds sidste møde den 16. december, en række rammesættende principper for den indholdsmæssige del af skolereformen i Fredensborg Kommune.

Disse fælles principper skal skabe retning i en ny skoledag og samtidig give vide rammer for den enkelte skole til at arbejde med de løsninger, der passer lige netop der.

Principperne tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og er formuleret således:

 

I en ny skoledag..

1. er læring centrum for alle aktiviteter

2. er naturen og det omgivende samfund en del af vores skoledag og læringsmiljø

3. skal alle elever opleve succeser gennem passende udfordringer og høje faglige forventninger

4. samarbejder lærere og pædagoger ligeværdigt om det fælles læringsmiljø

5. rettes blikket kontinuerligt mod fremtidens krav til kompetencer, der sætter eleverne i stand til at udforske og skabe et meningsfyldt liv.

 

Principperne er lavet af en stor arbejdsgruppe på tværs af skoler, institutioner og forvaltningen i kommunen. I løbet af efteråret har arbejdsgruppen været i dialog med lærere, pædagoger, forældre, medarbejderrepræsentanter, ledere, elever, fritidsforeninger og organisationer.

De er alle blevet bedt om at bidrage med ideer til, hvordan skolerne i kommunen kommer godt på vej mod en ny skoledag.

 

Alt i alt har over 150 interessenter bidraget til drøftelserne.

Efter Byrådets fastsættelse af de overordnede principper er det nu op til de enkelte skoler i kommunen at arbejde videre med den konkrete planlægning af reformen, som blandt andet byder på en længere skoledag for eleverne, flere fagtimer, lektiecafe og nye læringsformer.

 

Samtidig tog Byrådet stilling til eventuelle ændringer af strukturen på fritidstilbudsområdet.

I den sidste tid har der været mange diskussioner og skriverier om skolereformen og ikke mindst fremtiden for fritidshjemmene og fritidsklubberne, som i dag hører under områdeledelserne. Den særlige udfordring i Fredensborg Kommune er, at kommunen som en af ganske få i landet har fritidshjem og ikke Skole/Fritidsordninger, de såkaldte SFO’er. Konkret betyder det, at fritidshjemmene er under ledelse af områdeledere på dagtilbud og er en del af børnenes 0-18 års pædagogiske opvækstmiljøer. En ordning som har fungeret i alle fire bysamfund siden 2011.

 

I regeringens udspil er den store skolereforms finansiering foreslået således, at fritidstilbuddene - som på grund af den længere skoledag ikke længere skal have åbent så mange timer om dagen - skal finansiere en del af de merudgifter, der bliver til at drive en længere og mere dynamisk skoledag.

De besparelser, der således bliver ved en reduktion af åbningstiden skal bruges i skolen. I en kommune med SFO’er fastsætter den enkelte kommune forældrenes takst for tilbuddet, mens det for fritidstilbud er lovmæssigt fastsat til 30 % i fritidshjem og 20 % i fritidsklub af de udgifter, der er ved driften af tilbuddet. Ved at bibeholde fritidshjemsstrukturen har Fredensborg Kommune ikke mulighed for at finansiere skolereformen ved at fastfryse forældrebetalingen i forhold til en reduceret åbningstid.

 

Det betyder, at kommunen har behov for at finde en ekstra finansiering skønnet op til ca. 6,5 mio. kr. årligt.

 

Byrådet besluttede at følge Børne- og Skoleudvalgets forslag om at bevare fritidstilbuddene, som de er frem til 1. august 2015. Børne- og Skoleudvalget havde på et ekstraordinært møde den 9. december anbefalet Byrådet at koncentrere sig om skolereformen og bibeholde fritidshjemmene og fritidsklubberne i kommunen.

Sideløbende hermed vil udvalget have en dialog med bestyrelser for områdeinstitutioner og skolerne med henblik på en endelig beslutning om fremtidige fritidstilbud i kommunen med virkning fra august 2015.

 

 

Formand for Børne- og Skoleudvalget Hanne Berg er glad for Byrådets beslutning ”Jeg er godt tilfreds med, at skolereformen træder i kraft med den nuværende struktur på fritidstilbud.

Det vil give ro til at igangsætte de nye tiltag i skoleregi, samtidig med at børnenes fritidshjem- og klubber bevares.

Samtidig starter vi i Børne- og Skoleudvalget en tæt dialog med skolebestyrelser og forældrebestyrelser, om de fremtidige fritidsbud. ”For mig er det vigtigt at forældre og medarbejdere får adgang til at deltage i beslutninger på børneområdet. Åbenhed og tid til dialog er nøgleord i den forbindelse.”

 

Byrådet besluttede også, at der skal indgås en aftale med den lokale afdeling af Danmarks Lærerforening om lærernes undervisningstid og tilstedeværelse på skolerne.

Denne beslutning blev truffet på baggrund af Børne- og skoleudvalgets anbefaling fra udvalgets møde den 26. november.

Her anbefalede udvalget, at give administrationen mandat til at forhandle en lokalaftale med Danmarks Lærerforening om rammevilkår for lærernes arbejdstid og - vilkår.

En aftale der i sit indhold er i tråd med det forslag, som styregruppen for implementering af skolereformen og dermed administrationens forslag indeholder. Børne og skoleudvalget sætter således stor pris på den fælles forståelse, der er opnået mellem ledelse og medarbejdere, om realiseringen af folkeskolereformen.