Et fredeligt budget, som Venstre er tilfreds med. Vi har ikke for alvor skullet finde besparelser, men har kunnet bruge dem vi fandt til nye eller forbedrede tiltag. Altså en prioriteringsopgave, skriver Lars Søndergaard, gruppeformand i Venstre i en pressemeddelelse.

Der er gode elementer i budgettet, men hvor der er balance i 2020 skal vi bruge det næste år på at løse de udfordringer, der opstår i de følgende år, hvor vi ikke for nuværende overholder servicerammen. Det arbejde skal igang med det samme.

Rådhuset udsender en samlet pressemeddelelse, og Venstre kommenterer her udvalgte elementer i budgettet, som vi har særlig relation til, men pointerer at vi er godt tilfredse med hele det samlede budget, og dets delkomponenter. Og takker hele byrådet for godt og målrettet samarbejde.

Derudover er Venstre selvsagt glade for at budgettet rummer en række initiativer som Venstre i tidens løb har fremsat.

• 0-2-års området løftes med netto 2 mio. Kommunen ligger dermed fortsat bevillingsmæssigt i den øverste trediedel i landet godt over landsgennemsnit. Vi har igangsat en analyse på området for at sikre sammenhæng mellem bevillinger og kvalitet på et område, der rummer udfordringer. Venstre har fokus på ledelsesstrukturen, ganske som vi havde da kommunen indførte områdeledelse, som Venstre var stærkt skeptiske overfor.


• Som opfølgning på borgerforslag sigtes mod etablering af forsøg i 2020 og 2021 med tilskud til pasning af børn i eget hjem. 10 familier kan indgå. Der evalueres i 2021.

• Institutionerne på Broengen flyttes til Kokkedal Skole. Det sikrer bedre udnyttelse af ressourcer på området, og der etableres ordentlige udearealer. Det er bedre at bruge kommunens egne bygninger end at bruge penge på husleje.

• 0,9 mio kr. yderligere til 2-lærerordning/holddeling i indskolingen. Vigtigt at bevillingen udmøntes på hver enkelt skole af skoleledelse og bestyrelse.

• Specialundervisning og specialområdet i det hele taget løftes, samtidigt med at vi arbejder på over tid at kunne holde området i ro/ og siden nedbringe udgifterne.

• Vi bliver flere ældre, og budgettet følger nu med ift. ny demografi. 47 mio. kr. over perioden 20-24. Sygeplejersker for 1 mio. kr. og nye møbler på plejecentre kommer ligeledes.

• Der etableres sundhedshuse i alle bysamfund. Særligt i Fredensborg er der tale om et Columbus-æg, hvor vi både får forbedring af lægesituationen i de nuværende bibliotekslokaler og optimering af bibliotekets placering i gadeplan. Meget glædeligt. Og et oprindeligt forslag fra Venstre.

• Udvikling af Nivå Havn og Strandpark konkretiseres.

• Vi markerer start og slut for besættelsestiden. Henholdsvis 80 år og 75 år for start og slut på de onde år. 4. maj markerer vi hvert år, men 9. april 2020 er det 80 år siden 40.000 tyske soldater strømmede ind over vore grænser. Eneste sted de mødte modstand var i Sønderjylland, hvor 16 danske soldater faldt i kamp 9. april 1940. En skelsættende begivenhed, som Venstre gerne vil markere, og uden hvilken vi ingen befrielse kunne fejre?

• Vi får 0,5 mio årligt til pop-up-kultur. Se særskilt pressemeddelelse herom.

• Vi sætter bredt ind på klimaindsatsen. Cyklesti, alternativ energi, og energioptimering af offentlige bygninger.

• Skovplantning og biodiversitet - til både klima og miljø.

• Udvidede parkeringsmuligheder ved Kokkedal Station søges etableret i samarbejde med Hørsholm.

• Vore gadekær er ved at gro til, og nu afsættes penge til oprensning.

• Venstres forslag fra sidste år om whistleblowerordning bliver nu virkelighed med et samlet byråd bag. Det er vi glade for. En lille investering med stor betydning.

• Vi får fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden for byggesager, så servicemålet overholdes. Det går godt rundt omkring, og forvaltningen har svært ved at følge med. Så nu prioriteres området op.


Vi får sat nogle sødygtige skibe i søen, og vi vil arbejde på at holde kursen frem gennem overslagsårene.

Servicerammen holder næppe i 2022 og 2023, og vi ved ikke hvordan den socialdemokratiske regering vil håndtere overskridelserne, så her skal arbejdes på at der ikke sker overskridelser.