26 ud af 27 byrådsmedlemmer står bag næste års budget – ”Budget 2020-2023”. Et budget der lægger sig i sporet på de senere års budgetforlig for udvikling af Fredensborg Kommune
med ordentlige rammer, en god velfærd og en stabil drift. Nordsjælland bedste kommune ligger lige for.

Med folketingsvalget og en ny regering kom forhandlingerne om kommunernes økonomi senere i gang end normalt. Rammevilkårene for kommunernes økonomi i 2020 var derfor først
endeligt kendt i slutningen af september måned. Budgetforhandlingerne har som følge heraf i år været noget mere komprimerede end tidligere.

Kommunerne står bag hovedparten af den borgernære velfærd og med en demografisk udvikling med flere plejekrævende ældre og flere små børn, vil flere borgere have behov for
velfærdsydelser. Det gælder også i vores kommune.

Med dette års økonomiaftale er de generelle rammevilkår for kommunerne forbedret, så kommunerne, og dermed også vores kommune, er kompenseret for navnlig de demografiske
udfordringer, som vi står overfor. Dertil kommer et generelt løft af servicedriftsrammen for kommunerne, der muliggør et løft eller en fastholdelse af det nuværende serviceniveau i
kommunen.

For at understøtte prioriteringen af den kommunale velfærd og den løbende fornyelse af de fysiske rammer for kommunernes tilrettelæggelse af den lokale velfærd, har kommunerne med
økonomiaftalen også fået et løft til de kommunale anlægsinvesteringer. Det gælder den løbende vedligeholdelse og fornyelse af de kommunale bygninger og veje, men også
investeringer i nye og bedre digitale løsninger.

Selv med de bedre rammevilkår holdes kommunernes økonomi fortsat i kort snor. Det betyder, at Fredensborg Kommune, som øvrige kommuner, også i 2020 vil blive holdt op på at
overholde de aftaler mellem KL og Regeringen, der er for kommunernes serviceudgifter (serviceramme) og anlægsinvesteringer (anlægsloft) under ét. For byrådet er disse
rammevilkår givne, og derfor har politiske prioriteringer også med dette budgetforlig været nødvendige.

Med budgetforliget fastholdes skatteniveauet, servicerammen overholdes, afvejningen mellem serviceniveau og investeringer i kommunens udvikling er balanceret, og kommunens gæld er helt afviklet i 2024.

God økonomistyring og evnen til at sætte tæring efter næring er nerven i kommunensøkonomiske politik. Med en kassebeholdning på minimum 100 mio. kr., en planmæssigafvikling af kommunens gæld og en økonomi, der er uafhængig af ejendoms- og jordsalg, erder sikret en økonomi, der vil virkeliggøre visionerne for Fremtidens Fredensborg Kommune i de kommende år.

Der vil i de kommende års budgetforlig være fokus på en styrkelse afkassebeholdningen ud over de 100 mio. kr. for at sikre finansieringen af anlæg fra 2024 ogfrem.Budgetforliget for 2020-2023 er således i sporet for at blive Nordsjællands bedste kommune og skal læses i forlængelse af budgetforliget for 2019-2022.

Byrådet har med dette års budgetforlig navnlig prioriteret velfærd for de ældste, de yngste ogde svageste medborgere og skabt plads til løft på sundheds-, fritids- og kulturområdet.Samtidig hermed er niveauet på de øvrige velfærdsområder fastholdt, og der er sikretinvesteringer til udvikling af bymidterne og et sundhedshus i Fredensborg by. De politiskeprioriteringer vil i begrænset omfang medføre besparelser, dog med en forventning om fortsat effektivisering af administrationen.

Med budgetforliget for 2020-2023 er der også i år bred politisk opbakning til at fortsætte i despor, som er lagt for Nordsjællands bedste kommune. Budgetforliget for 2020-2023 betyder:

 At det ambitiøse udviklings- og anlægsprogram frem mod 2030 er finansieret uden nylåntagning. Heri ligger også en politisk hensigt om at løfte kassebeholdningen i dekommende budgetår.

 At skatterne – personskatten, grundskyldspromillen og dækningsafgiften holdes uændret.

 At der er et driftsoverskud på godt 150 mio. kr. i 2020 og over hele budgetperioden påmere end ½ mia. kr.

 At der i perioden frem mod 2023 investeres yderligere knap 100 mio. kr. i nye anlæg,herunder i infrastruktur, sundhedshus og fritidsanlæg. I det 12-årige anlægsprogramafsættes nye 80 mio. kr. alene til infrastruktur i de store byudviklingsprojekter.

 At det samlede anlægsprogram for den fireårige budgetperiode er på godt 430 mio. kr.

 At der med en videreførelse af anlægsprogrammet for 2019 er sikret finansiering afFremtidens Folkeskoler, et Generationernes Hus med skole, svømmehal ogbibliotek/kulturhus i Nivå, som udbydes i 2020 og om muligt kan stå klar i 2024/2025.

 At ældreområdet med en ny demografimodel får et længe efterspurgt løft.

 De specialiserede socialområder tildeles et budgetmæssigt løft, samtidig med at derfastholdes et økonomisk pres på området.

 At nye prioriteringer og serviceløft er finansieret over budgetperioden.

 At der netto afdrages 230 mio. kr. på kommunens gæld over budgetperioden, hvilketbetyder, at kommunens gæld er helt afviklet i 2024.

 At den gennemsnitlige kassebeholdning nedbringes med 150 mio. kr. over budgetperioden,men stadig holdes over 100 mio. kr. Dermed vil kommunens økonomi fortsat være robustnok til at kunne modstå uforudsete hændelser.

 At der over budgetperioden er afsat samlet 63 mio. kr. i reserver til servicedrift og anlæg.