Budgetforlig 2019-2022 har fået titlen "Med velfærd og stabilitet" Budgetforlig indgået mellem partierne: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten.


Velfærd og stabilitet
Et samlet byråd står bag budgetforliget for 2019-2022, der har haft velfærd for kommunens borgere og stabilitet i kommunens udvikling i fokus.
Den offentlige økonomi har altid et særligt fokus og uagtet konjunkturer påvirkes kommunernes råderum. I perioder med lavkonjunktur er den kommunale økonomi under pres og i perioder med højkonjunktur må kommunernes udgifter og investeringer ikke stige utilsigtet og bidrage til økonomisk overophedning. Derfor har kommunernes serviceudgifter og anlægsbudgetter også en særlig opmærksomhed i økonomiforhandlingerne mellem Regeringen
og KL.

Kommunernes økonomi holdes i disse år i kort snor. Det betyder, at Fredensborg kommune, som øvrige kommuner, også i 2019, vil blive holdt op på at overholde de aftaler mellem KL og Regeringen, der er for kommunernes serviceudgifter (serviceramme) og anlægsinvesteringer (anlægsloft) under ét. For byrådet har disse rammevilkår været givne og derfor har politiske kompromisser været nødvendige. Med budgetforliget overholdes servicerammen, og byrådet har sikret en fornuftig balance mellem serviceniveau og investeringer i kommunens udvikling.

God økonomistyring og evnen til at sætte tæring efter næring er kerneværdier i kommunens økonomiske politik og har dermed også været det politiske afsæt for dette års budgetforlig. Med en kassebeholdning på mere end 270 mio. kr., en planmæssig afvikling af kommunens gæld og en økonomi, der er uafhængig af ejendoms- og jordsalg, har byrådet kunnet fortsætte linjen fra budget 2018 og dermed forankre visionerne for Fremtidens Fredensborg Kommune.

Byrådet har også i år prioriteret velfærd for de svageste og har endvidere styrket den forebyggende og tidlige indsats for vores yngste medborgere. Med de givne rammebetingelser har besparelser og effektiviseringer imidlertid også været nødvendige.

Fremtidens Fredensborg Kommune understøttes med yderligere midler til vedligehold af kommunens eksisterende faciliteter og infrastruktur og forener dermed de mere ambitiøse investeringer, der strækker sig over en årrække. Med sidste års budget 2018 lagde byrådet planerne for en målrettet og strategisk udvikling af fremtidens folkeskoler, faciliteter og bysamfund. Partierne sikrer, at denne udvikling fastholdes og at initiativerne realiseres i tråd
med planerne herfor.

Fredensborg Kommune er for alle kommunens borgere. Byrådet har derfor i foråret 2018 vedtaget arbejdsgrundlaget ”En bæredygtig kommune i udvikling”, der beskriver den politiske retning og de initiativer, som byrådet vil arbejde for frem mod 2022. Et arbejdsgrundlag, hvor hovedlinjerne er: Økonomisk ansvarlighed med plads til udvikling, Dialog og borgerinddragelse og Fokus på fremtidens løsninger og som konkretiseres gennem otte pejlemærker. Partierne har med budgetforliget taget skridt, der viser, at arbejdsgrundlaget ikke er tomme ord, men at  der er reel politisk vilje bag. Partierne har dog også måttet erkende, at det ikke i dette års budget har været muligt at sætte øget økonomi bag alle de politiske visioner.

Kommunens forskellige bysamfund udvikler sig som unikke steder, der sammen og hver for sig indbyder til fællesskab, til vækst og identitet. Derfor fremhæver partierne også i år den politiske opmærksomhed, der er på de enkelte bysamfund og på kommunen i sin helhed.

Med alle byrådets 27 medlemmer bag budgettet er der den bredest mulige politiske opbakning til realisering af de i forvejen høje ambitioner om en vedvarende god kommune.

Budgetforliget for 2019-2022 betyder:

 At det ambitiøse udviklingsprogram med nye initiativer er finansieret og uden ny låntagning

 At skatterne – personskatten, grundskyldspromillen og dækningsafgiften holdes uændret

 At der er et driftsoverskud på knap 140 mio. kr. i 2019 og over hele budgetperioden et driftsoverskud på godt 570 mio. kr.

 At der investeres 136 mio. kr. i 2019 og knap 470 mio. kr. frem mod 2022 i eksisterende og nye anlæg, herunder en omfattende modernisering af kommunens folkeskoler, bygninger og infrastruktur. Der er i budgettet finansiering til, at der inden for de nærmeste år udbydes et nyt Gymnastikkens Hus i Kokkedal og en svømmehal som en del af Generationernes Hus i Nivå

 At budgetterne til de specialiserede områder øges, og der sikres et serviceløft for de 0-2 årige i kommunens institutionstilbud. Derudover ansættes en børnementor, en kulturkoordinator og Fritidsbutikken styrkes. Endvidere sættes ressourcer af til at støtte udsatte unge i 7.-9. klasse.

 At nye prioriteringer og serviceløft finansieres ved besparelser og effektiviseringer på knap 23 mio. kr. i 2019 og 124 mio. kr. over budgetperioden

 At der netto afdrages 228 mio. kr. på kommunens gæld over budgetperioden. Derved fastholdes profilen for en fuld gældsafvikling frem mod 2027

 At der sker et planlagt kassetræk i budgetperioden på 132 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil i hele budgetperioden 2019 -2022 være over 200 mio. kr., så kommunen kan modstå uforudsete hændelser og/eller investeringsønsker

 At driftsreserven øges til 17 mio. kr. årligt og dermed 68 mio. kr. over budgetperioden. Heraf reserveres 7 mio. kr. årligt eller 28 mio. kr. over perioden til navnlig at kunne modstå udfordringer på de specialiserede områder

 At anlægsreserven opretholdes på 5 mio. kr. årligt og 20 mio. kr. over budgetperioden For det samlede overblik henvises til tabel 3. Totaloversigt budget 2019-2022.

Økonomisk politik og likviditet

Partierne fastholder med budgetforliget den ansvarlige økonomiske politik med en robust likviditet og en stram budgetstyring. En styring der modvirker, at udgifter stiger utilsigtet eller opstår ubemærket. Afviklingen af kommunens gæld fortsættes så gælden er væk i 2027.

For at understøtte kommunens økonomiske bæredygtighed er der i budgetforliget indbygget reserver til drift og anlæg på i alt knap 90 mio. kr. over budgetperioden. For samtidig at fastholde et stærkt fokus på styring og håndtering af udgifter på områder med udgiftspres, er partierne enige om fortsat at følge udgiftsudviklingen tæt på de specialiserede områder.

Partierne har lagt vægt på, at kommunerne skal overholde de aftaler, der indgås mellem KL og Regeringen om rammevilkårene for kommunernes økonomi i 2019 for at undgå sanktioner. Med budgetforliget lever Fredensborg Kommune for sit vedkommende op til vilkårene for kommunens serviceudgifter i 2019. Partierne lægger dog vægt på, at alle kommunerne også under ét overholder de aftalte rammer og har derfor en opmærksomhed på, at det kan være
nødvendigt med tekniske justeringer i det indgåede budgetforlig, hvis den faseopdelte budgetlægning på landsplan nødvendiggør det.

Indtægter og udfordringer

Fredensborg Kommune har det 8. højeste indtægtsgrundlag i landet og dermed et godt afsæt for både udvikling og en robust økonomi. Kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning er stigende i budget 2019-2022. Der er en god aktivitet i kommunen med boligudbygning i bysamfundene og en faldende ledighed blandt kommunens borgere. Derfor er kommunens indtægter fra personskatterne stigende. Dog stiger indtægterne mindre end forventet som følge af regeringens skatteaftale i februar 2018. Kommunen kompenseres i første omgang for tabet over de generelle tilskud.

I kraft af at de statsgaranterede grundværdier i 2019 falder, stiger indtægterne fra grundskyld også med en lavere takt end forventet. Indtægten fra selskabsskatter er i 2019, som i 2018, lidt lavere end normalt i en højkonjunktur, men forventes fremadrettet at stige igen.

Fredensborg Kommune bidrager til den kommunale udligning. Netto forventes kommunens at skulle bidrage med 39 mio. kr. i 2019 samlet for lands- og hovedstadsudligningen. Som følge af en særskilt opdatering af uddannelsesstatistikken i udligningsordningen bliver kommunen fra 2019 påført et årligt tab på 22,7 mio. kr. Kommunen bliver i første omgang kompenseret herfor i 2019 og 2020, men fra 2021 indfases dette tab fuldt ud.

Fremtiden bygger på nutidens viden

Visioner og drømme om Fremtidens Fredensborg Kommune har afsæt i nutidens erfaringer og udfordringer. Med budgetforliget anerkender partierne de udfordringer, der også er. Det gælder alle områder og som hver for sig og sammen skal arbejde for forandringer, der fremmer en endnu bedre kommune. Partierne ønsker derfor med budgetforliget at betone den opmærksomhed, som partierne har på borgernes tryghed og den nære byudvikling.

Byudvikling sætter en ny dagsorden for bysamfundene og de fysiske rammer i nærmiljøet. Derfor vil byrådet satse på en ambitiøs borgerinddragelse. Med tidligere og gode erfaringer fra projekt Fremtidens Fredensborg Kommune, samskabelsesprojektet i lergravssøerne og senest fra planværkstedet i Nivå, visionsbussen i Humlebæk og borgerarbejdsgrupperne i Fredensborg er der et godt afsæt herfor.

Tryghed og byudvikling

Det skal være trygt at bo og leve det gode hverdagsliv i alle kommunens bysamfund. Partierne ønsker derfor at fastholde og udvikle det tætte samarbejde med boligselskaber, foreninger, Nordsjællands Politi og borgere i nærmiljøet. Således arbejder kommunens ungdomsklubber og Fritidsbutikken for at understøtte udsatte børns deltagelse i fritidsaktiviteter og fritidstilbud. Det har gennem flere år været, og vil også fortsat være, de bærende elementer sammen med de boligsociale helhedsplaner i eksempelvis Nivå og Kokkedal.

Partierne vil sætte yderligere ind over for den lille gruppe af unge over 18 år, der i perioder kan skabe utryghed i nogle af kommunens boligområder. Det sker ved at styrke eller omlægge SSP-indsatsen, intensivere samarbejdet med Nordsjællands Politi og ved at inddrage nærmiljøet i det fælles ansvar for tryghed og holdbare løsninger, herunder uddannelses- og jobvejledere.

Visionerne for byudviklingen i bysamfundene tager form. Byrådet glæder sig over udviklingen i Fredensborg bysamfund, hvor helhedsplanen for Den Grønne Slotsby binder by og slot bedre sammen og hvor byens kulturhistorie og de grønne kvaliteter forstærkes.
Med støtte fra Realdania og gennem forhandlinger med ejerne af Nivå Centeret m.fl. er byudviklingen i Nivå Bymidte godt i gang. Nivås identitet og attraktion vil forstærkes i takt med at Fremtidens Nivå Bymidte etableres og de rekreative områder bliver fremhævet.

Som en del af projektet ”Generationernes Hus” udbydes én ny samlet skole, et moderniseret bibliotek/kulturhus, en kommunal svømmehal og et nyt plejecenter. Anlæggene forventes udbudt i 2020 og tænkes ind i planerne som et markant løft af bymidten. Procesmæssigt startes med skole, bibliotek og svømmehal og derefter plejecenter som hver sit delprojekt, idet projekteringen af plejecentret tidligst påbegyndes når det nye plejecenter i Humlebæk står
færdigt forventeligt ved årsskiftet 2019/20. Der er i Byrådet enighed om, at det efter udbud skal være muligt at tage politisk stilling til delprojekterne hver for sig. Partierne har således ikke på forhånd forpligtet sig til realiseringen af det samlede projekt.

En kommunal svømmehal er fuldt finansieret i det nuværende budget med 85 mio. kr. i anlægsmidler og 4 mio. kr. årligt til drift. Der er i partierne enighed om, at der arbejdes for et offentligt/privat samarbejde om drift af svømmehallen.

I Humlebæk er der på samme vis som for Nivå et tæt samarbejde med centerets ejere og lokalområdet for at skabe en visionær og bæredygtig udvikling af Humlebæk Bymidte. Første del i visionen vil være en ny fortælling om bymidten. Trafik og mobilitet, byrum og byliv samt bygninger og funktioner er i fokus. En ny helhedsplan for området vil være resultatet og medvirke til en attraktiv og levende Humlebæk bymidte med boliger, kultur, handel og
offentlige funktioner på tværs af jernbanen.

Med Erhvervsministeriets forslag til et nyt landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet imødekommer ministeriet kommunens ønske om i Kokkedal at give området omkring Cirkelhuset og Egevangen et løft. Private investorer har længe vist interesse for at nedrive og udvikle det eksisterende Cirkelhus med en nyopført NGG-skole og en række andre funktioner herunder større udvalgsvarebutikker, biograf, fitnesscenter samt hotel og mindre boliger.

Tanken er at skabe sammenhæng mellem Cirkelhusområdet og det nuværende centerområde med rådhus, dagligvarebutikker m.m. Butiksudbuddet i det nye center skal supplere og ikke konkurrere med det eksisterende butiksudbud i kommunen.

For at bidrage til et yderligere løft af Kokkedal er byrådet enige om at tilføre det planlagte Gymnastikkens Hus i Kokkedal yderligere 13 mio. kr. Derved øges anlægssummen til 35 mio.kr. og der afsættes samtidig 1,5 mio. kr. årligt til drift fra 2021 og frem. Projektet udbydes forventeligt i 1. halvår 2019 i omvendt licitation og i sammenhæng med Fremtidens Kokkedal Skole. I lighed med delprojekterne i Generationernes hus i Nivå er partierne enige om, at det efter udbud skal være muligt at tage endelig politisk stilling til, om der skal indgås kontrakt på Fremtidens Skole i Kokkedal alene eller i kombination med et Gymnastikkens Hus.

Boligpolitik i fremtiden

Boligsammensætningen i kommunes bysamfund ligner i bund og grund hinanden. Men der er også forskelle. I Fredensborg, Kokkedal og Nivå er der et flertal af rækkehuse og enfamiliehuse, mens flertallet af boliger i Humlebæk udgøres af etageejendomme. Antallet af enfamiliehuse er stort set ens i Kokkedal, Fredensborg og Humlebæk, mens Nivå har flere rækkehuse. I byzoner og landsbyer i hele kommunen ejes lidt over halvdelen af alle boliger
privat, og der er relativt små forskelle mellem de fire byer.

I det daglige hæfter mange sig nok mere ved forskellene end ligheden mellem bysamfundene. Da der må forventes en fortsat vækst i kommunens befolkningstal, og der allerede er lokalplanlagte muligheder for knap tusinde nye boliger, vil partierne arbejde for en målrettet boligpolitik, der kan tage højde for fremtidens bæredygtige boligformer og bosætning i kommunens bysamfund, når efterspørgslen på yderligere boliger stiger, samtidig med at det
sikres, at kommunens grønne og naturlige præg fastholdes.

Vedligehold af kommunens bygninger og veje

Vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje og grønne områder er kontinuerligt et politisk fokusområde. En ny tilstandsvurdering har vist et behov for at få prioriteret yderligere midler til vedligeholdelsen. Partierne har med budgetforliget sikret et hurtigt og mærkbart løft på 60 mio. kr. af vedligeholdelsesbudgettet til ejendomme og veje mv. Det sker for at undgå en unødig yderligere nedslidning og med en samtidig opmærksomhed på, at der er en sammenhæng mellem den gode service, den gode oplevelse og de fysiske lokaliteter – ude som inde. Effekten af den styrkede vedligeholdelsesindsats vil blive evalueret efter 4 år.

Partierne vil samtidig opfordre brugere af kommunens bygninger og faciliteter (voksne som børn) til i det daglige at værne om og udvise omsorg for kommunens faciliteter. 

Effektivitet og budgetreduktioner

Med stigende udgifter på de specialiserede områder og behovet for finansiering af nye prioriterede indsatser har det været nødvendigt at finde budgetforbedringer på knap 23 mio. kr. i 2019 og 124 mio. kr. over budgetperioden. Hovedgrebene sker ved at reducere den generelle prisfremskrivning på de fleste områder og kombinere dette med besparelser på administrative funktioner samt på områder med faldende eller mindre efterspørgsel. Partierne
har en opmærksomhed på, at budgetreduktionerne kan påføre ekstra sagsbehandlingstider i administrationen og vil lukke efterspurgte tilbud.

Kernevelfærd og øvrige initiativer

For partierne har det været vigtigt at fastholde en prioritering af velfærdsområderne og drage omsorg for de svageste medborgere. Derfor er der også sket et løft af budgettet til de specialiserede områder, men med et fortsat fagligt og politisk fokus på serviceniveau og udgiftsudvikling. Derudover har byrådet en opmærksomhed på den demografiske udvikling og derfor taget højde for de ændrede behov, der følger af navnlig en stigende ældrebefolkning, men nu også en vækst hos de yngste borgere. Med forliget sættes også midler af til en børnementor og ekstra ressourcer til skolernes arbejde med de udsatte elever i 7.-9. klasse.

Med budgetforliget gennemføres endvidere følgende initiativer:

Løft til 0-2 års området

 Der afsættes 2,3 mio. kr. årligt til et løft til 0-2 års området. Pengene målrettes øgede normeringer med uddannede pædagoger og skal støtte op om intentionerne i den styrkede læreplan. Partierne noterer sig i den forbindelse med tilfredshed, at de afsatte midler til 0-2 års området suppleres i Finanslovsudspillet, hvor der er udsigt til 250 mio. kr. årligt til en opnormering og kompetenceløft af det pædagogisk uddannede personale
målrettet de mest udsatte børn.

Fritidshjem bliver til SFO

 Fritidshjem og klubber omdannes til henholdsvis SFO og SFO II med virkning fra 1. januar 2019. Omlægningen kombineres med en forhøjelse af forældrebetalingen for SFO i forhold til fritidshjem på 128 kr. om måneden og en forhøjelse af forældrebetalingen for SFOII i forhold til klubtilbud på 85 kr. om måneden.

Forældrebetalingen vil fortsat ligge markant under niveauet i nabokommunerne. Budgetforligspartierne understreger, at omlægningen til SFO og SFO II vil ske medsamme pædagogiske kvalitet i tilbuddene og med den nuværende personalesammensætning og daglige ledelse. Disse forudsætninger vil være fastholdt i resten af byrådsperioden. For at understøtte omlægningen til SFO og forudsætningerne herfor, etableres en politisk følgegruppe med repræsentanter fra forældrebestyrelser og byrådet, hvor mulighederne for at etablere SFO-råd i de enkelte tilbud også afklares.

Kommunen vil i 2018 optage drøftelser med den selvejende institution Bøgegården med henblik på at nå en aftale om institutionens fritidstilbud i den nye struktur.

Indsats for udsatte medborgere

 De svageste borgere skal støttes og være en del af de lokale bysamfund. Borgere med psykiske eller fysiske udfordringer skal også opleve at være en del af fællesskabet.

Derfor vil byrådet arbejde for at forebygge ensomhed og isolation ved at udsatte borgere i højere grad tilbydes lokale løsninger, der giver mulighed for nære relationer og netværk. Etablering af nye, lokale tilbud vil både forbedre kvaliteten for borgeren og på sigt lette det økonomiske pres på det specialiserede område.

 Kommunen vil i 2020 tage initiativ til en konference om udsatte børns overgang til voksenlivet. Konferencen vil med den nyeste viden give inspiration til den fremadrettede indsats med henblik på bedst muligt at sikre overgangen.

Kulturområdet forstærkes

 For at forstærke kommunens kulturidentitet og arbejde for en større sammenhæng i kommunens kulturtilbud, ansættes en kulturkoordinator. Kulturkoordinatoren skal udvikle kommunens kulturelle profil og aktiviteter i et tæt samspil med de mange frivillige kræfter og foreninger. Formålet er at øge udbud og kvalitet i kommunens kulturoplevelser, skabe mere liv i bysamfundene og i kulturhusene samt styrke brandingen af kulturtilbud til borgere i alle aldre. Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt. Den konkrete udmøntning sker i regi af Kulturudvalget.

Fritidsfaciliteter og rekreative områder

 Med budgetforliget fastholdes linjen med at vedligeholde kommunens idrætsanlæg og udvikle de rekreative områder. I 2020 afsættes således 3,8 mio. kr. til renovering af kunstgræsbane i Humlebæk og 2,4 mio. kr. til renovering af omklædnings- og badefaciliteter på Fredensborg Stadion. I 2021 afsættes 3 mio. kr. til yderligere udvikling af området omkring lergravene i Nivå og over perioden 2020-2022 3 mio. kr. til forskønnelse af Nivå Strandpark og andre strande. Der arbejdes med midlertidig adgang for kørestolsbrugere til stranden allerede i foråret 2019.

 Ridning og ridesport er populært i kommunen og et stort aktiv for mange af kommunens borgere. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe, der frem mod
budgetvedtagelsen for 2020 undersøger mulighederne for at etablere et privat/kommunalt ridecenter i kommunen. Ambitionen er et ridecenter, som også vil
være et regionalt aktiv for hesteinteresserede.

Trafikalt løft og bedre skiltning

 Kunstmuseet Louisiana er et stort trækplaster og et fantastisk aktiv for kommunen. Men der skal også være plads til de lokale borgere. Derfor er der i byrådet enighed om, at afhjælpe den trængte trafik og de parkeringsudfordringer, der gennem lang tid har udfordret kommunens borgere i området. Til formålet reserveres 2,5 mio. kr. i 2019 af den allerede afsatte pulje til udvikling af Humlebæk til støtte til nye parkeringsmuligheder. Samtidig afsættes nye 2 mio. kr. i 2019 til etablering af ”sivegade” ved Humlebæk Fiskerleje.

 For at understøtte borgeres fremkommelighed på gang og cykelstier og andre områder afsættes 0,4 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til navngivning og bedre skiltning af stierne i byerne.

 Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2020 til en undersøgelse af muligheder for og omkostninger ved støjværn ved de boligområder, der er mest belastet af trafikstøj fra Helsingørmotorvejen. 

Bedre mobildækning og fibernet

 Kommunikationen mellem mennesker er trådt ind i en ny tidsalder. Uanset alder er den digitale udvikling så hastigt fremadskridende at internet, mobiltelefoni og digital post nu er en del af hverdagen. Derfor har byrådet afsat yderligere midler, der kan fremme og bidrage til den digitale udvikling i alle bysamfund og i landområderne. Pengene udmøntes i en bredbåndspulje, som borgerne kan søge.

Analyse på ældreområdet

 Partierne er enige om, at der i Social og Seniorudvalget tages initiativ til en analyse af kapacitet og serviceniveau på ældreområdet med henblik på et oplæg til udvalget forud for budget 2020.

Sociale klausuler

 For at fremme ordentlige arbejdsforhold hos kommunens leverandører er der i byrådet enighed om en fornyet gennemgang af mulighederne i sociale klausuler. Kommunens leverandører skal mødes af krav, der imødegår social dumping og løn- og arbejdsvilkår, der imødegår unfair konkurrence.

Whistleblower-ordning

 Økonomiudvalget forelægges i 2019 en sag med andre kommuners erfaringer med whistleblower-ordninger.