Venstre i Fredensborg Kommune har udsendt en pressemeddelelse med Orientering fra Fredensborg Kommunes budgetseminar, der blev holdt den 20. april 2018. Her i skriver de: - På nuværende tidspunkt kan man ikke give et sikkert bud på indtægterne fra skat, tilskud og udligning, da økonomiaftalen i juni mellem regeringen og KL typisk giver betydelige ændringer af indtægtsprognoserne.

Tilpasning af tilskuds- og udligningsordningen kan derudover betyde et tab på indtægter 23 mio. kr. årligt for Fredensborg Kommune.
Også på udgiftssiden er der usikkerheder, så et budget i balance bliver også i år en udfordring. Bl. a. mangler vi over budgetperioden 55 mio. kr. på Handicap- og Socialpsykiatriområdet.


Vi har følgende knapper at skrue på for at få et budget i balance:


• Reduktion af driftsudgifter - Det vil Venstre gerne drøfte
• Reduktion af anlægsudgifter – Det vil Venstre gerne drøfte
• Reduktion i reserver – Det vil Venstre gerne drøfte
• Øget låntagning – Den mulighed afviser Venstre
• Ændring i beskatning - Den mulighed afviser Venstre

Venstre lægger i de kommende budgetforhandlinger bl. a. vægt på:
• At vi som udgangspunkt sætter opførelsen af nye almene boliger på pause, så vi kan få bedre balance i boligsammensætningen i kommunen.
• At vi holder skarpt øje med gælden – vi sætter ikke afviklingstakten ned.
• At vi sikrer fremdriften i udviklingen på skoleområdet.
• At vi fastholder udviklingen af bysamfundene.
• At vi afstår fra nedskæringer i dagplejen, men at vi i stedet udbygger dagplejetilbuddet.

Til de kommende forhandlinger er aftalt at administrationen udarbejder katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer svarende til 3 pct. af driftsbudgettet, så byrådet kan få overblik over de politiske og økonomiske handlemuligheder.


På budgetseminaret havde administrationen et indlæg om ”boligudbygning og befolkningsprognose”, bl. a. med fordeling af den eksisterende boligmasse på ejer-former og boligtyper i bysamfundene i dag. På den baggrund foreslog Venstre at der udarbejdes en analyse af boligmassen, flyttemønster og økonomi i de forskellige boligformer, samt et overblik over hvilke nye borgere, der flytter til kommunen så vi kan planlægge efter det.
Der var opbakning fra de andre partier til at få sat sådan en analyse i gang.


Venstre ser frem til de kommende budgetforhandlinger i august, hvor vi vil arbejde seriøst på at få et budget i balance.

 

Reateret artikel: Det nye byråd tager fat på næste års budget