Tirsdag aften fordelte det nye og kommende byråd pladserne i de politiske udvalg, ved den lejlighed holdt borgmester Thomas Lykke Pedersen en tale til det nye byråd. Den kan læses her:

Tak for valget.

Jeg vil gerne sige jer tak for den tillid I for tredje gang viser mig. Jeg vil gå til opgaven med den ydmyghed og ære, som jeg virkelig mener, at denne borgmesterpost fortjener.

Som I ved, ønsker jeg at være hele kommunens borgmester - uanset hvor man bor eller hvem man stemmer på.
Vi har en af landets bedste kommuner, og jeg glæder mig til, at vi nu sammen i de næste 4 år skal gøre den endnu bedre.

Selve valghandlingen forløb perfekt og uden dramatik. Vi fik en flot stemmeprocent på 73,16 %. En stemmeprocent der lå væsentligt over landsgennemsnittet på 70,8 %.

Jeg vil gerne her i aften sige tak til de 94 byrådskandidater som stillede op til valget. Tak til de mange tilforordnede vælgere fra vælgerforeningerne. Og ikke mindst en stor tak til administrationen som har gjort et fantastisk arbejde i forbindelse med en fejlfri gennemførelse af valghandlingen.

Tak til konstitueringspartierne for nogle gode og tillidsfulde politiske forhandlinger, som jo danner hele grundlaget for dette konstituerende byrådsmøde.

8 nyvalgte og 19 af os er blevet genvalgt. Til de 19 vil jeg sige: tillykke med genvalget!
I har jo en ganske klar idé om, hvad I går ind til de kommende fire år – og det har med sikkerhed også været jeres motivation for at fortsætte og tak for det.

Til de 8 nyvalgte skal der også lyde et stort tillykke med valget – og et lige så stort velkommen i byrådet og til det politiske arbejde

Med dette kommunalvalg har vi nu 10 kvinder i byrådet.
Det er to mere end i det nuværende byråd – og et pænt stykke over gennemsnittet i landets øvrige byråd.

Som nyvalgt rejser der sig altid mange spørgsmål.
Spørgsmål som I – ligesom jeres genvalgte kolleger – altid er velkomne til en snak med mig om – og det gælder stort som småt.

Og det samme gælder naturligvis i forhold til kommunens direktion. I skal vide at min og direktørernes dør altid er åben.

For et at de allervigtigste mål for mig - i mit virke som borgmester - er at sikre et godt, tillidsfuldt og bredt samarbejde i hele byrådet.

For ja – en ting er valgkamp, hvor vi hver især kæmper fra vores positioner. Noget helt andet er det daglige samarbejde, hvor vi sammen, tillidsfuldt og med en god tone arbejder for at opnå de bedste resultater og løsninger for vores borgere.

Politiske aftaler i Fredensborg byråd overholdes
Her i Fredensborg Byråd har vi en fornem tradition for såvel brede konstitueringer som brede samarbejder. Det gælder vores årlige budgetforlig, og de større anlægsprojekter, der rækker mange år frem.

Indgåede politiske aftaler overholdes i Fredensborg Byråd - og sådan skal det også være i fremtiden.
Man skal kunne stole på et byrådsmedlem, der kommer fra Fredensborg Byråd.
Ordentlighed og anstændighed i den politiske proces er en vigtig forudsætning for et godt politisk arbejdsklima.

Vi har også tradition for et godt og tillidsfuldt samarbejde med kommunens ledelse og de mange medarbejdere, hvor der er klare linjer og forventninger til hinandens roller og kompetencer.

Den arbejdsdeling hører med til en moderne og professionelt drevet politisk organisation. Som vores er.

Sådan ønsker jeg, vi skal fortsætte, og jeg er sikker på, at I deler det ønske.

Og der er meget vi skal udrette og samarbejde om i de kommende år.

Alt det fremgår af programmet for Fremtidens Fredensborg Kommune. Her er der over de næste 12 år bl.a. afsat ca. 1. mia. kr. brutto til nye og moderne faciliteter for kommunens folkeskoler.

Det er det største og mest vidtgående anlægsprogram i kommunens historie.

Der kommer store investeringer i Kokkedal, Nivå, Fredensborg, Humlebæk og i vores landområder. Dertil kommer investeringer i idrætsfaciliteter, veje, broer, kultur, plejecenter, lægehus, havn, nye bymidter og bedre mobildækning og fibernet.

Det er investeringer i en bedre og mere attraktiv kommune.
Det er investeringer i vores borgeres fælles fremtid.

Men det skal ikke være ”os alene vide”.
For vi har rigtig gode erfaringer med at lytte til synspunkter fra borgere, erhvervsliv og foreninger i arbejdsprocessen.
Ikke fordi det gør processen enklere. Eller hurtigere.
Tværtimod. Til gengæld kan vi med en veltilrettelagt proces ofte få et resultat, som er bedre og som nyder større legitimitet hos vore borgere.

Afbureaukratisering og regelforenkling
Et andet område, hvor vi fortsat skal arbejde med øget inddragelse, er på indsatsen for regelforenkling og afbureaukratisering. Jeg vil derfor arbejde for, at vi gennem en proces på alle kommunens forskellige virksomhedsområder ser på, om man kan finde minimum 3 unødvendige regler/kontrolprocedure/arbejdsgange/ eller processer, som ikke giver merværdi, eller som vi bruger uforholdsmæssigt meget tid på i forhold til det udbytte, som det måtte give for vores borgere eller for sagens substans. Det kan være såvel statslige regler, vores egne interne regler eller beslutningsveje, der skal have et servicetjek.

Vi har med de tidligere frikommuneforsøg arbejdet med det her i en del år, og vi skal som sagt fortsætte dette arbejde, som en del af vores DNA.

Jeg vil dog også være varsom med at foruddiskontere meget store gevinster og effektiviseringer. For stort set alle de steder, hvor en kommune agerer, er der tale om komplicerede fagområder og lovgivning. Derudover har vi allerede siden kommune-sammenlægningen arbejdet med betydelige effektiviseringer, hvor det er muligt.

Så ja, noget gør vi selv for at forenkle. Men meget vil i sidste ende reelt afhænge af Christiansborg og dermed Folketingets vilje gennem ændring af regler og lovgivning.

Fire spændende år
Her i Fredensborg Kommune står vi nu overfor fire spændende år.

Vi har et særdeles godt udgangspunkt for at drive og udvikle vores kommune.

Det har vi på baggrund af en bundsolid og stabil økonomi, en rekordstor kassebeholdning, et stigende indbyggertal og en god service til vores børn, voksne og ældre.

Jeg ser derfor frem til at samarbejde med jer alle om at skabe en endnu bedre kommune end den vi har i dag.

Endnu engang vil jeg ønske jer alle et stort til lykke med valget – jeg glæder mig til at skabe rigtig mange resultater for kommunens borgere sammen med jer.

 

Sådan er rollerne fordelt i det nye byråd

 

Økonomiudvalget:

Formand: Thomas Lykke Pedersen, (S)
Næstformand: Ulla Hardy Hansen, (K)
Per Frost Henriksen (S)
Hans Nissen (S)
Louise Mehnke, (S)
Lars Simonsen og Kristian Hegaard, (R)
Hanne Berg, (SF)
Freja Brabæk Kristensen, (DF)
Lars Søndergaard (V)
Tinne Borch Jacobsen, (V)


Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:


Formand: Lars Simonsen, (R)
Næstformand: Flemming Rømer (DF)
Ergin Øzer (S)
Carsten Nielsen (S)
Bo Hilsted, (S)
Thomas von Jessen, (K)
Hanne Berg, (SF)
Mie Stattau (V)
Carsten Bo Nielsen, (V)


Borgerservice- og Arbejdsmarkedsudvalget:


Cømert Sonsuz og Pia Bødtker, (S)
Bettina Bové, (R)
Flemming Rømer, (DF)
Lars Søndergaard (V)
Mie Stattau, (V)
Bjørn Svensson, (Enhl.)


Børne- og Skoleudvalget:


Per Frost Henriksen (S)
Ergin Øzer (S)
Charlotte Sander, (S)
Lars Simonsen (R)
Bettina Bové, (R)
Thomas von Jessen, (K)
Hanne Berg, (SF)
Lars Egedal (V)
Tinne Borch Jacobsen, (V)


Fritids- og Idrætsudvalget:


Bo Hilsted (S)
Charlotte Sander (S)
Per Frost Henriksen, (S)
Kristian Hegaard, (R)
Thomas Elgaard (V)
Carsten Bo Nielsen (V)
Lars Søndergaard, (V)


Social- og Seniorudvalget:

Hans Nissen og Pia Bødtker, (S)
Kristian Hegaard, (R)
Freja Brabæk Kristensen, (DF)
Carsten Wulff og Thomas Elgaard, (V)
Bjørn Svensson, (Enhl.)

Kulturudvalget:

Carsten Nielsen, (S)
Kristian Hegaard og Bettina Bové, (R)
Ulla Hardy-Hansen, (K)
Charlotte Bie, (LA)
Carsten Wulff (V)
Tinne Borch Jacobsen, (V)

Infrastruktur- og Teknikudvalget:

Formand: Freja Brabæk Kristensen, (DF)
Næstformand: Lars Simonsen, (R)
Carsten Nielsen (S)
Cømert Sonsuz, (S)
Charlotte Bie, (LA)
Lars Egedal (V)
Thomas Elgaard (V)

Børn og Unge-udvalget:

- Charlotte Sander, A
- Tinne Borch Jacobsen, V