Bredt budgetforlig, som 23 af byrådets 27 medlemmer står bag mandag aften på Rådhuset i Fredensborg kommune.

Borgmesterens tale til 2. behandlingen den 5. oktober 2015

Som indledning til 2. behandlingen af budgettet for 2016 til 2019, vil jeg gerne takke byrådets partier for nogle konstruktive, men også svære forhandlinger.

Ligesom jeg gerne vil takke administrationen for et solidt og gennemarbejdet budgetmateriale. Kommunens tillidsfolk repræsenteret ved Hovedudvalget har ligeledes bidraget med deres engagement – dette vil jeg også gerne sige tak for.

Endvidere vil jeg også gerne kvittere overfor de borgere som har deltaget i den lokale budgetdebat og de af jer som er til stede i aften.

Jeg er glad for, at vi har fået et bredt budgetforlig, som 23 af byrådets 27 medlemmer står bag.

Jeg havde naturligvis gerne set at alle partier var med, men må også erkende, at det var svært at få enderne mellem alle ti partiers ønsker til at nå sammen. Mit udgangspunkt var, at vi skulle undgå skattestigninger, fortsat afdrage fornuftigt på vores gæld, sikre en ordentlig kommunal service og samtidig udvikle vores dejlige kommune. Disse målsætninger synes jeg er opfyldt i budgetforliget og dermed i det budget, som vedtages i aften.


Skatteforhøjelse for alle eller kun for børnefamilierne
De to store knaster i budgetforhandlingerne var spørgsmålet om en skatteforhøjelse og/eller en justering af kommunens afdragsperiode for vores gældsafvikling. Min holdning har været klar fra starten – ”vi må klare os med det vi har” – og dermed ingen skattestigning.

Over for dette stod SF og Enhedslisten, som ønskede en skatteforhøjelse på 0,3 % og Liberal Alliance og Frie Liberale, som foreslår markante besparelser på alle politikområder og hvor en familie med et børnehave- og fritidshjemsbarn skal betale 5.000 kr. mere om året i forældrebetaling.


Det svarer til en skattestigning for børnefamilierne på 0,22% svarende til et provenue på 10,3 mio. Det vil nok blive Danmarks største kommunale takststigning .


Men uanset om skatteforhøjelser gælder for alle borgere eller kun for børnefamilierne (via taksterne) så mener jeg at en justering af vores afdragsprofil er klart at foretrække, såfremt vi fortsat ønsker en attraktiv kommune for børnefamilier og alle andre borgere.

Vi er fortsat ambitiøse og fokuserede på at nedbringe gælden, og med det budget som vi vedtager i aften vil den ordinære gæld være væk i 2027. Vi har ved at justere i den tidligere meget ambitiøse gældsafviklingsstrategi - hvor målet var at være gældfri i 2022 - kunnet skabe den fornødne økonomi til at håndtere de driftsmæssige udfordringer og samtidig holde fokus på investeringer i fremtiden. Samtidig med at vi får opbygget vores kassebeholdning til de ønskede 60 mio. kr. medio 2016.

Et godt udgangspunkt
Vi har et godt udgangspunkt med et serviceniveau, der samlet set ligger over landsgennemsnittet.

Det er med budgetforliget lykkedes at håndtere bl.a. de stigende udgifter til sundhedsvæsenet, flygtninge og området for handicap og socialpsykiatri.

Med budgetforliget tilbagefører vi i alt 180 mio. kr. til driften med udfasningen af de såkaldte prioriteringsbidrag. Prioriteringsbidraget er i 2016 og 2017 halveret – fra 2 til 1 pct. - og fra 2018 er denne ”grønthøstermetode” helt udfaset. Men jeg vil i den forbindelse gerne fremhæve, at uden prioriteringsbidragene, havde vi ikke fået gennemført de effektiviseringer og de politiske prioriteringer, som har bidraget til de betydelige omstillinger og investeringer i vores kommune.


Der er med budgetforliget skabt en robusthed i budgettet i form af afsatte reserver til både drift og anlæg. I 2016 er driftsreserven forhøjet til 30 mio. kr., for at kunne imødegå eventuelle udfordringer på primært handicapområdet.

Investeringer for fremtiden
Til udvikling af Fremtidens Fredensborg Kommune er der med budgetforliget afsat 87 mio. kr. til at videreudvikle bysamfundene over de næste 4 år. Mere end 2.000 borgere og foreninger har på bymøder været inddraget i udviklingen af en fælles vision for vores Fremtidens Fredensborg Kommune.

Der er kommet mere end 500 konkrete forslag som vi er blevet inspireret af, og som vil danne grundlaget for mange af de ideer, som vil blive realiseret i de kommende år. Inden jul har budgetforligspartierne lovet hinanden at sætte sig sammen og drøfte hvordan vi vil prioritere de afsatte 87 mio. til den videre udvikling af vores kommune.

Ud over puljen til Fremtidens Fredensborg investeres med budgetforslag i fremtiden og i udviklingen af vores kommune. Vi har sat penge af til at kunne udvikle et fremtidigt byens hus i Kokkedal med udgangspunkt i det nuværende Egedal medborgerhus. Ligesom køb af ”Posthusgrunden” har åbnet nye muligheder for udviklingen af Humlebæk bymidte ved fx at huse Humlebæk Bibliotek fremadrettet.

Vi skal herudover i løbet af 2016 have afdækket muligheden for at etablere et sammenhængende svømme- og gymnastikcenter som OPP ved NKK hallen i Nivå.

Vi har taget politisk ansvar ved at pege på konkrete besparelser for 20 mio. kr. om året. Det har medvirket til håndtering af de udfordringer vi stod overfor. Vores administration og institutioner vil også skulle indhente et prioriteringsbidrag på 1 pct. i 2016 og 2017. I kraft af at vi har været nødsaget til at finde driftsbesparelser på ca. 20 mio. kr. om året vil nogle centre og institutioner derudover skulle gennemføre besparelser, hvis deres område er ramt af disse.
Det har været svære, men nødvendige beslutninger, for at sikre balance i budgettet.

Jeg har tidligere omtalt vores aktive og kreative borgere og deres deltagelse i Fremtidens Fredensborg Kommune.

En forældregruppe fra Nivå er kommet med et spændende forslag til erstatning for nedlæggelsen af skovbørnehaver.

Forslaget går ud på at institutioner i Nivå kan bruge naturområderne ved Lergravs-søerne som et alternativt børnehavemiljø i det fri. Forslaget vil samtidig kunne tilgodese flere borgergrupper -både foreninger, skoler, ældre, børnefamilier osv. og dermed helt i tråd med de muligheder, der er i Fremtidens Fredensborg.

Det er et godt og visionært forslag som jeg vil arbejde positivt for i de kommende drøftelser med budgetforligspartierne om udmøntningen af de 87 mio. på vores første møde efter at budgettet er vedtaget.

Det reducerede prioriteringsbidrag i 2016 og 2017 kræver en fortsat omstilling og effektivisering. Men det er en mindre opgave end hidtil.

Når pris og lønfremskrivningen også medregnes, så vil eksempelvis en institution opleve, at det budget, som i 2015 var på 1.000 kr., - det vil i 2016 stige til 1.006 kr. Altså et stigende budget og ikke et mindre budget, som nogen kan foranlediges til at tro.

Inden jeg giver ordet til gruppeformændene vil jeg gerne takke Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, Konservative, Dansk Folkeparti og Borgernes Stemme for et godt samarbejde omkring budgetforliget.

Og nu vil jeg så give ordet til gruppeformændene til den politiske ordførerrunde om budgettet. Vi starter med de mindste partier.

 

 

Læs budgetforliget her: