Budgetforliget er indgået af:

A: Socialdemokratiet
B: Radikale Venstre
C: Konservative
D: Borgernes Stemme
O: Dansk Folkeparti
V: Venstre

 

Budget 2016-2019: Investeringer for fremtiden
Kommunernes økonomi er generelt under pres i disse år og det gælder også Fredensborg Kommune og der er ikke udsigt til, at de nationale økonomiske rammevilkår vil ændre sig væsentligt de kommende år.

Med de givne betingelser har forligspartierne været enige om, at der skal skabes plads til en fortsat udvikling af kommunen og at en fortsat effektivisering og nye besparelser er en forudsætning herfor.


Med forliget kvitterer forligspartierne for det store engagement og de mange ideer, som over 2000 borgere og ikke mindst foreninger har vist i processen med Fremtidens Fredensborg. Ideer som i budgettet omsættes til konkrete initiativer.

Initiativer som udvikling af Byens Hus i medborgerhuset Egedal i Kokkedal og en flytning af biblioteket i Humlebæk til nye lokaler på den gamle posthusgrund. Derudover er budgetforligspartierne enige om i 2016 at afdække mulighederne for etablering af et sammenhængende svømme- og gymnastikcenter som OPP og/eller som eget anlæg ved NKK hallen i Nivå alternativt at svømmehal og gymnastikkens hus etableres hver for sig. Når resultatet forligger tager forligspartierne endelig stilling til en realisering af de to projekter helt eller delvist.


En række andre initiativer og ideer vil forligspartierne udmønte inden årsskiftet idet der herudover er afsat 87 mio. kr. i en særlig pulje til Fremtidens Fredensborg Kommune.

I alt afsættes der knap 400 mio. kr. over budgetperioden til anlæg og investeringer – det gælder vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje og arealer samt investeringerne i Fremtidens Fredensborg.


Mens nye anlæg er en forudsætning for kommunens fysiske udvikling, så skal den service som kommunen leverer til kommunens børn, udsatte og ældre også være i orden.

Med de tidligere års budgetter var der indarbejdet rammebesparelser på 2 pct. årligt i de kommende år på alle de store serviceområder. Med dette års budgetforlig reduceres disse allerede indarbejdede besparelser på 8 pct. over budgetperioden til 2 pct. Fra 2018 er prioriteringsbidraget helt udfaset.

Dermed tilbageføres netto 180 mio. kr. til driften. Alt andet lige betyder det mindre besparelser og et større råderum end i gældende budgetter i den enkelte institution og enhed. Budgetforliget indeholder også besparelser, som både berører den kommunale administration, de større serviceområder samt den private sundhedsforsikring for kommunens ansatte.


Med de ønskede investeringer i Fremtidens Fredensborg og ønsket om at reducere tidligere forudsatte besparelser, har det også været nødvendigt at justere målsætningen for afvikling af kommunens gæld.

Tilsvarende har der været enighed om ny låntagning til særlige anlægsudgifter som f.eks. tilbagekøb af vejbelysningen.

Med budgetforliget fastholdes målsætningen om faldende ordinær gæld således, at der over budgetperioden afdrages knap 100 mio. kr.

Dermed vil den ordinære gæld være afviklet i 2027.
For det samlede overblik betyder budgetforliget for 2016-2019, at skatten holdes i ro, at driftsudgifterne netto øges med knap 50 mio. kr. fra 2015 til budget 2016, at der tilbagerulles besparelser på 180 mio. kr. over budgetperioden, at kommunens kassebeholdning stabiliseres og at anlægsinvesteringerne sikrer en fortsat vedligeholdelse og udvikling af kommunens fysiske rammer.Med budgetforliget 
 Skabes et driftsoverskud over budgetperioden på 638 mio. kr. I 2016 er driftsoverskuddet på 140 mio. kr., der finansierer anlæg på 85 mio. kr. til den fortsatte vedligeholdelse og udvikling af kommunen.


 Sker der en styrkelse af kommunens løbende likviditet, således at den gennemsnitlige kassebeholdning allerede fra medio 2016 vil være på 60 mio. kr. I slutningen af budgetperioden øges kassebeholdningen til mere end 100 mio. kr.. Styrkelsen af kommunens likviditet sker for at kunne håndtere uforudsete udgifter og bidrage til, at nødvendige eller akutte investeringer kan realiseres uden at åbne budgettet.


 Fastholdes skatten uændret.


 Reduceres de tidligere indarbejdede prioriteringsbidrag på 2 pct. årligt til 1 pct. i 2016, 1 pct. i 2017 og bortfalder helt fra 2018 og frem. Herved tilbageføres netto 180 mio. kr. i reduktioner over de kommende fire år til institutioner, skoler, plejecentre og øvrige organisation.


 Ændres kommunens afdragsprofil og der optages nye lån til særlige anlægsinvesteringer der muliggør tilbagekøb af vejbelysning og indfrielse af kommunens tidligere lån i udenlandsk valuta. Med disse ændringer vil kommunens ordinære gæld være afviklet i 2027. Selv med de reducerede afdrag og nye lån vil kommunen fortsat nettoafdrage på gælden i alle de fire budgetår og afdrage netto knap 100 mio. kr. over budgetperioden.


 Øges driftsreserven til 30 mio. kr. i 2016, og sænkes fra 2017 til det normale niveau på 14,5 mio. kr. Derudover vil der som tidligere være en årlig anlægsreserve på 10 mio. kr. Behovet for en styrket driftsreserve i 2016 skyldes usikkerhed om regnskabsresultatet for 2015 med et udgiftspres på navnlig sygehusindlæggelser, handicap og socialpsykiatri.


Særlige driftsposter og forsøgsordninger
Budgetforligspartierne har haft en særlig opmærksomhed på at sikre finansiering af udgifter, der er mere eller mindre uomgængelige eller hvor budgetkorrektioner har været nødvendige 


 Budgettet til sygehusindlæggelser mv. (den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet) øges med 21,6 mio. kr. i 2016 og 107 mio. kr. over budgetperioden.


 Der afsættes 18 mio. kr. over budgetperioden til at sikre en ordentlig integration af de flygtninge, der kommer til kommunen. De afsatte midler supplerer de midler, som kommunen modtager fra staten.


 Budgettet til handicap og socialpsykiatri øges med 7,4 mio. kr. årligt – i alt knap 30 mio. kr. til imødegåelse af det udgiftspres, der er på området.


 Der afsættes driftsmidler til et muligt nyt gymnastikkens hus og et svømmecenter, og midler til en undersøgelse af de finansielle og praktiske muligheder for et samlet svømme- og gymnastikcenter i Nivå.


 Der sikres yderligere midler til blandt andet drift af det nye idrætscenter i Humlebæk gennem et løft på 0,5 mio. kr. årligt af den samlede bevilling til drift af idrætshaller .


 Budgettet til vintertjeneste øges med 2 mio. kr. årligt og


 Tilskuddet til lokalhistorisk museum øges med 35.000 kr. årligt.


Forligspartierne lægger vægt på, at arrangementer på Fredtoften gennemføres i 2016 inden for den samlede bevilling samt overførsler fra 2015. I alt 0,2 mio. kr.

Forligspartierne ønsker derudover at der igangsættes to forsøgsprojekter:
Forsøgsprojekt med SFO
Forligspartierne ønsker at gøre erfaringer med omdannelse af fritidshjem og fritidsklub til SFO og SFO II. Derfor etableres et forsøgsprojekt i kommunen.

Det skal være frivilligt for kommunens nuværende områdeinstitutioner at tage stilling til forsøget. Forsøget vil strække sig over 2 år med virkning fra den 1.januar 2016. Ved en omdannelse hæves forældrebetalingstaksten med 183 kr. pr. måned for SFO.

Med henblik på at tilgodese det pædagogiske indhold tilfalder provenuet den enkelte SFO. Selv med en øget forældrebetaling vil taksten for SFO være den billigste i Nordsjælland og ligger væsentligt under den tilsvarende takst i nabokommunerne. Det er institutionsbestyrelsen i områdeinstitutionerne, der har kompetencen til at søge om deltagelse i forsøgsordningen.


Projekt for borgere i langtidsforsørgelse
Der etableres et arbejdsmarkedspolitisk projekt, hvor der iværksættes en udvidet og intensiveret helhedsorienteret og tværfagligindsats for at få borgere i selvforsørgelse.

Målgruppen er familier, der har været på langvarig offentlig forsørgelse. Projektet har således som overordnede mål at bringe modtagere af offentlig hjælp i job eller uddannelse samt at generere læring og viden om, hvorledes resultatet af en sådan indsats optimeres. Denne viden vil efterfølgende blive anvendt i arbejdet med hele kommunens målgruppe.

Projektet forankres politisk i Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget og i § 17 stk. 4 udvalget Byrum og boligsocialindsats, og finansieres inden for puljen til Exit indsatsen.


Forligspartierne er endvidere enige om, at:
 der søges etableret et samarbejde med f.eks. Hjerteforeningen og/eller Diabetes-foreningen om tilbud til borgerne om forbyggende initiativer. Initiativerne træder i stedet for den nedlagte aftale med motionsrådgiver.


 lektiecafe og fædregruppen fortsætter inden for den reducerede bevilling til Nivå medborgercenter.


 besparelsen på kontaktpersonordningen omhandler alene en reduktion af budgettet til aktiviteter og dermed ikke antallet af kontaktpersoner eller timer, der tilbringes sammen med udsatte børn og unge inden for ordningen.


 der iværksættes en vurdering af potentialet ved et udbud af driften på et af kommunens plejecentre.


 der optages drøftelser med de selvejende daginstitutioner om udgiftsstrukturen, således at der med virkning fra 2017 kan ske en harmonisering, der sikrer samme økonomiske vilkår for kommunale og selvejende institutioner


 at de to valgsteder i Kokkedal som en forsøgsordning lægges sammen til ét valgsted.
Som konsekvens af nedlæggelse af borgerrådgiveren genetableres den tidligere åbne anonyme rådgivning på rådhuset. Ordningen har åbent mandag eftermiddag og bemandes af en jurist og en socialrådgiver. Herudover undersøger administrationen, om der kan være mulighed for et evt. samarbejde med de nabokommuner, som har en borgerrådgiver, såfremt der måtte være efterspørgsel herpå.


Fremtidens Fredensborg Kommune
Med anlægsbudgettet tages hul på udmøntningen af Fremtidens Fredensborg i konkrete nye initiativer. De større projekter fremgår direkte af budgettet og af tabel 3, mens forligspartierne er enige om at prioritere de øvrige mange borgerønsker i en sammenhængende strategi for udvikling af kommunen inden årsskiftet. Som det fremgår af tabel 3, er der afsat en samlet pulje på 87 mio. kr. til udmøntning i Fremtidens Fredensborg Kommune.

I det følgende er beskrevet nogle af de større projekter og elementer som udgør væsentlige dele af det kommende anlægsbudget for budgetperioden:
Gymnastikkens Hus og svømmehal som OPP projekt i Nivå
Budgetforligspartierne er enige om i 2016 at afdække mulighederne for etablering af et sammenhængende svømme- og gymnastikcenter som OPP ved NKK hallen i Nivå, alternativt at svømmehal og gymnastikkens hus etableres hver for sig.

Til dette er der afsat 1 mio. kr. i 2016, således at der kan ske en samlet vurdering og opdatering af tidligere vurderinger for et OPP. Når resultatet forligger tager forligspartierne endelig stilling til en realisering af de to projekter helt eller delvist enten som OPP og/eller som eget anlæg.


For at sikre det økonomiske fundament afsættes der 6 mio. kr. i 2017 og 12 mio. kr. i 2018 på anlægsbudgettet. Såfremt budgetforligskredsen vælger at bygge et sammenhængende svømme- og gymnastikcenter skal de afsatte budgetmidler medgå til et eventuelt deponeringskrav for den del af centeret som ikke kan anvendes kommercielt.

Med budgetforliget er der samtidig afsat midler til et udbud af enten et fælles svømme- og gymnastikcenter eller alternativt en svømmehal som et OPP projekt. Fra 2019 er der afsat 9 mio. kr. til de samlede driftsudgifter. Det skal ses i sammenhæng med, at ved en hel eller delvis etablering som kommercielt OPP skal kommunen alene afsætte driftsmidler til ”leje” af faciliteterne.


Budgetforligspartierne er opmærksomme på, at kommunen ved et OPP kan blive forpligtiget til at overtage faciliteterne hvis en privat aktør mod forventning skulle gå konkurs.


Flytning af Humlebæk bibliotek og nyt byrum i Humlebæk
Med ønsket om køb af det tidligere posthus i Humlebæk åbner Byrådet nye muligheder for biblioteks- og mødefaciliteter, herunder til kulturelle formål. Køb af Posthusgrunden skal ses i sammenhæng med, at det nuværende bibliotek i Humlebæk står overfor en større renovering, som kan koste omkring 11 mio. kr.

Byrådet vil arbejde for, at der kan etableres et nyt bibliotek på ”posthusgrunden” og at der gennem et udbud af de kommunale arealer omkring det nuværende bibliotek og de to tilstødende kommunale institutioner kan banes vej for en udvikling og et løft af området omkring Humlebæk centret.

Projektet forudsætter en samlet finansiering og at der om nødvendigt kan findes plads andet steds til de ca. 70 børn mellem 0-6 år samt dagplejens legestue og gæsteplads, som i dag huses i de to institutioner.
Forberedelse af tunnel ved Ullerødvej


Budgetforligspartierne vil undersøge, hvad det vil koste at købe sig ind i Banedanmarks projekt for renovering af tunnel ved Ullerødvej for at fremme kommunens ønsker til dimensionering af vej mv. En aftale skal senest være på plads i 2016. Når resultatet af kontakten til Banedanmark kendes, tager forligspartierne endelig stilling til medfinansiering af en udvidelse.


Øvrige anlægsposter:
 Atletikanlæg på Fredensborg Stadion til 2,6 mio. kr. fremrykkes til 2016.

 0,4 mio. kr. til færdiggørelse af sti langs Egedalsvej.


 Godt 5 mio. kr. til istandsættelse af kommunens stier.


 5 mio. kr. til istandsættelse af Humlebæk Hallen. Udmøntning afventer en fornyet teknisk vurdering af mulighederne for, og omkostninger ved at bevare den nuværende gamle hal.


 7,5 mio. kr. over budgetperioden til trafiksikkerhed.


 Finansiering af nyt plejecenter og adgangsveje i Humlebæk.


 6 mio. kr. over budgetperioden til nye faglokaler i kommunens folkeskoler.


Der er enighed om, at budgettet til vedligeholdelse løbende skal politisk vurderes, således at et eventuelt efterslæb på eksisterende anlæg og bygninger samt nye områder som fx kystsikring også kan komme med i en løbende prioritering. Endvidere er forligspartierne enige om, at der fortsat ikke skal budgetteres med indtægter for salg af kommunale arealer eller ejendom. Eventuelle salgsindtægter forudsættes at medgå til finansiering af fremtidige anlægsinvesteringer og/eller lægges i kassen.


Indtægter ved et eventuelt salg af det gamle bibliotek i Humlebæk vil skulle medgå som stødpude til finansiering af de samlede udgifter til flytning af de nuværende institutioner og bibliotek.


Indtægter og finansiering
For forligspartierne har det været afgørende, at skatten holdes i ro og at fastholde en stærk målsætning for afvikling af kommunens gæld. Med budgetforliget vil kommunens ordinære gæld være afviklet i 2027.

Det er 5 år senere end den hidtidige målsætning, men det har været en nødvendig prioritering for at understøtte de politiske ønsker til serviceniveau og udvikling i Fredensborg Kommune.

Budgetoplægget indeholder derfor følgende poster til støtte og finansiering af forligspartiernes budgetoplæg for 2016 – 2019:
 Der gennemføres konkrete besparelser på knap 19 mio. kr. i 2016 og 84 mio. kr. over budgetperioden, 


 Gældsomlægning frigør i alt 105 mio. kr. over budgetperioden.


 Ekstraordinære nye lån på i alt 41 mio. kr. optages til finansiering af engangsudgifter til køb af vejbelysningen og indfrielse af kommunens valutalån ved udløb i 2017.


 Det er forudsat at kommunen fra 2017 og frem uden bindinger fra statens side får 80 pct. tilbage af det statslige omprioriteringsbidrag svarende til økonomiaftalen for kommunerne i 2016.


 Der er ikke budgetteret med det midlertidige finansieringstilskud fra 2017 og frem.


 Særtilskuddet som kommunen har modtaget i 2016 på 15,3 mio. kr. lægges i

 

 

se mere på www.fredensborg.dk