Klimaet er under forandring. Temperaturen stiger, og fremtiden byder på flere voldsomme skybrud og øgede regnmængder. Dermed øges risikoen for oversvømmelser på veje, marker og i huse.

I Fredensborg Kommune har Byrådet vedtaget udkast til kommunens første samlede plan for klimatilpasning.

Planen har en klar vision om, at klimaforandringerne skal håndteres således, at vandet bliver udnyttet som en positiv ressource.

Målet er blandt andet flere møde- og aktivitetssteder for borgerne samt øget naturindhold i vådområder.

Fredensborg Kommune er allerede på forkant med klimatilpasning i to store partnerskabsprojekter.

Det ene er Klimatilpasning Kokkedal, hvor kommunen sammen med bl.a. Realdania og Lokale og Anlægsfonden bruger 120 mio. kroner på klimatilpasning langs Usserød Å, flere møde- og aktivitetssteder for lokalområdets borgere samt bedre miljø- og naturforhold i åen.

Det andet er det EU-støttede LIFE-projekt ”Usserød Å - Fælles Klimatilpasning”, som er et partnerskab med de øvrige kommuner langs åen: Hørsholm og Rudersdal kommuner.

Projektet skal blandt andet resultere i oversvømmelsesbassiner opstrøms, måleværktøjer for vandgennemløb og mulighed for at bruge slusen ved Sjælsø som ”prop” i åen ved øgede regnmængder.

Med den samlede klimatilpasningsplan tager Byrådet og Fredensborg Forsyning et skridt videre i arbejdet med at mindske risikoen for oversvømmelser i hele kommunen.

”Vi er kommet rigtigt godt i gang med klimatilpasningen i kommunen – ikke mindst langs Usserød Å.

Her vil risikoen for oversvømmelser blive mindsket væsentligt.

Samtidig vil det store klimatilpasningsprojekt være med til at udvikle en hel bydel og skabe nye attraktive møde- og aktivitetssteder.

 

Men monsterregn og oversvømmelser kan teoretisk forekomme alle steder i kommunen.

Med den nye samlede klimatilpasningsplan har vi analyseret risikoområder i kommunens fire byområder og definerer konkrete handlinger, der kan forebygge skader og gener af oversvømmelser – og samtidig skabe merværdi på andre områder”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

 

Mange konkrete projekter
Der er allerede igangsat en række projekter i Fredensborg Kommune.

Udover de to klimatilpasningsprojekter i Kokkedal har kommunen og Fredensborg Forsyning igangsat en række andre tiltag blandt andre:


• Kystsikringsprojekt ved Gl. Strandvej i Humlebæk
• Opsporing af fejlkoblinger på kloaksystemet
• Håndtering af regnvand på egen grund giver tilbagebetaling af op til 40 procent af tilslutningsbidraget til kloak i fælleskloakerede områder
• Fokus på håndtering af regnvand ved nybyggeri, byfornyelse, renovering af veje og etablering af befæstede arealer i prioriteringsområderne
• Udarbejdelse af detaljerede beredskabsplaner for oversvømmelser i hele kommunen

I klimatilpasningsplanen, der løber fra 2014-2017, skitseres den fremtidige indsats.

 

 

Det gælder i blandt andet byområder og i landområder:

”Vores fremtidige arbejde med klimatilpasning er et samarbejde med Fredensborg Forsyning og de øvrige interessenter.

Når det gælder byområder skal vi fx bringe de kommunale arealer og bygninger i spil, men vi skal også understøtte initiativer hos borgere og virksomheder.

Når det gælder landområderne vil vi fx arbejde på at klimatilpasningen samtidig øger naturværdierne i vådområder – i dialog med landbrug, lodsejere og nuværende brugere”, siger formand for Plan-, miljø- og klimaudvalget, Lars Simonsen.


Kort udpeger teoretiske risikoområder
Den nye plan indeholder et kort over den teoretiske risiko for oversvømmelser i kommunens fire bysamfund.

Oversvømmelsesrisikoen bestemmes ved at sammenholde den teoretiske sandsynlighed for oversvømmelser med beregninger af de værdier, der kan gå tabt på de pågældende arealer. Kortlægningen skal betragtes som en overordnet screening baseret på tekniske beregninger – og er ikke nødvendigvis et udtryk for hvor, der i praksis vil opstå problemer. Udpegningen betyder blot, at kommunen skal undersøge disse områder først.

Af kortet fremgår det at kommunen allerede har taget hånd om de områder, hvor risikoen er størst. Men kortet viser også, at kommunen bør prioritere 4 konkrete områder beliggende i Fredensborg og Humlebæk.

Her spiller Fredensborg Forsyning en vigtig rolle i det fremtidige arbejde med klimatilpasning. En del kloakker skal nemlig udvides eller vandet skal forsinkes, hvis risikoen for oversvømmelser i fremtiden skal mindskes.

”Vi vil tilpasse kloaksystemerne til de større regnmængder og samarbejde med kommunen om at forsinke regnvandet og bruge det som en positiv ressource i byområderne, som det ses f.eks. i Klimaprojekt Kokkedal.

Vi tager i første omgang fat på tre områder i Fredensborg og ét i Humlebæk.

Man skal dog huske på, at der også efter tilpasningen af kloakkerne kan ske oversvømmelser til terræn, men risikoen for oversvømmelser bliver ikke større, end de er i dag”, siger direktør i Fredensborg Forsyning Henrik Hansen.

Kom og hør om planerne
Klimatilpasningsplanen er i høring fra 10. marts til 4. maj 2014.

I høringsperioden vil det være muligt at møde medarbejdere fra kommunen og Fredensborg Forsyning på bibliotekerne og få en uformel snak om klimatilpasning og oplevede oversvømmelser:

Nivå Bibliotek mandag d. 17. marts kl. 13-18
Fredensborg Bibliotek mandag den 24. marts kl. 14-18
Humlebæk Bibliotek mandag den 31. marts kl. 14-18
Kokkedal Bibliotek tirsdag den 8. april kl. 10-15

Kommunen og Forsyningen opfordrer borgere til at bruge mobil app´en Rapport fra Stedet til at indberette oplevede oversvømmelser.

Forslaget til klimatilpasningsplanen inkl. kort over risikoområder kan ses på: http://fredensborg.planweb.dk/klima

Mobil app´en Rapport fra Stedet kan downloades via App store eller Google Play (Android).