Fredensborg Kommune uddeler 2 gange årligt økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18 Lov om Social Service, og det er nu tid at søge igen, da der er Deadline er 1. maj 2021.

Puljens særlige indsatsområder er socialt frivilligt arbejde med fokus på livskvalitetsforbedrende aktiviteter og tiltag for udsatte grupper, børn, ældre, handicappede, familier eller enkeltindivider.

Støttemidlerne kan søges af foreninger eller enkeltpersoner, der udfører frivilligt socialt arbejde lokalt i kommunen indenfor det socialt humanitære område.

Der kan søges støtte til aktiviteter der...

• Bæres af frivilligt ulønnet arbejdskraft.
• Foregår i samarbejde mellem flere frivillige foreninger eller kommunen.
• Skaber opmærksomhed om frivilligt socialt arbejde og sociale tilbud fx annoncer, trykning af foldere og større arrangementer.
• Er nyskabende i forhold til målgruppe eller aktivitet.
• Styrker sociale netværk og fællesskaber.
• Giver borgere med særlige behov nye muligheder og øger livskvaliteten.
• Styrker og udvikler den frivillige indsats fx kompetenceudvikling af frivillige.

Der ydes støtte til transport af frivillige, hvis transporten er en forudsætning for, at den frivillige kan gennemføre sit arbejde. Det er muligt, at søge støtte til administrationsudgifter som porto, kontorartikler og telefon, men udgiften må maksimalt udgøre 25 pct. af det samlede støttebeløb, der ansøges om.

Der ydes sædvanligvis ikke støtte til....

• Landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm.
• Løn eller anden form for aflønning medmindre lønnen indgår som driftsstøtte i forbindelse med etablering at samarbejdsprojekter.
• Udflugter, rejser og fortæring, som ikke er en del af en aktivitet for målgruppen fx ryste-sammen ture kun for de frivillige.
• Bestyrelsesarbejde og aktiviteter af bestyrelsesmæssig karakter i foreninger og organisationer.
• Aktiviteter med et politisk, religiøst, underholdende eller kommercielt formål.

Der kan maksimalt søges om tilskud på 120.000 kr. og halvdelen af puljen prioriteres til aktiviteter inden for ældreområdet. Ansøgningsfristen er 1. oktober til hoveduddelingen og 1. maj til restuddelingen.

Læs mere om støttemidler og ansøgningsprocedure på www.fredensborg.dk/kommunen/puljer-i-fredensborg-kommune.