Flere og flere kommuner satser nu på at give ældre borgere et alternativ til indlæggelse på et sygehus.

Seneste eksempel er Fredensborg Kommune, hvor fem af 32 nye pladser på kommunens ombyggede Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm er øremærket som akutpladser.

Det betyder, at pladserne skal være et alternativ til sygehusindlæggelse for borgere med midlertidige eller gentagne helbredsproblemer, som er behandlingskrævende. I trygge rammer – og i samarbejde med borgernes egen læge – vil sygeplejersker og specialuddannet personale tilbyde pleje, behandling og genoptræning.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Hans Nissen glæder sig over åbningen af akutpladserne:

”Jeg ser akutpladserne som en af fremtidens måder at løse den kommunale velfærdsopgave på – og det er helt i tråd med ønsket om et mere nært sundhedsvæsen. I dag indlægges borgere i kortere og kortere tid. De er mere syge, når de kommer hjem fra et sygehusophold end tidligere - og mange borgere har forsat behov for specialiseret sygepleje og tæt opfølgning på en igangsat behandling. Dette kan vi honorere med de nye akutpladser, hvor der er døgnbemanding af sygeplejersker, et personale med kompetencer til pleje, behandling og genoptræning af borgere – og hvor det hele er tilgængeligt i nærmiljøet. Jeg er sikker på, at de nye akutpladser vil betyde færre genindlæggelser på sygehusene og samtidig skabe øget tryghed hos brugerne”.

Akutpladserne forventes at blive tilbudt borgere med helbredsproblematikker som urinvejsinfektioner, dehydrering, dårlig almentilstand, lungebetændelse mv.

Borgere kan indlægge sig selv

Som noget nyt vil to af de fem akutpladser blive anvendt af borgere, der ønsker at indlægge sig selv. Denne mulighed findes i dag kun i Aalborg Kommune og de to pladser vil være reserveret til to patientgrupper som får muligheden for selvindskrivning ved forværring af sygdom. I første omgang vil det være borgere med diagnoserne; kræft og kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL). Her kan borgeren selv eller en pårørende kontakte afdelingens ansvarshavende sygeplejerske, for at høre om der er plads og sammen med sygeplejersken vurdere, om det vil være en god ide, at få et ophold på en akutplads.

Leder af Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm i Fredensborg, Kirsten Pedersen er spændt på at se, hvordan dette tilbud bliver modtaget af borgerne:

”Jeg håber, borgerne vil have stor gavn af denne mulighed for at få ekstra pleje og omsorg i forbindelse med forværring af sygdom. Vi håber, at dette tilbud kan afhjælpe unødige indlæggelser for en specifik gruppe borgere og skabe mere ro om deres tilværelse også, når de har perioder med ekstra behov for sygepleje og opfølgning af behandlingen. Her vil akutpladserne være et rigtigt godt alternativ til sygehusindlæggelse for borgeren og de pårørende – ikke mindst fordi behandlingen kan foregå i nærmiljøet.”

Med udvidelsen af Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm fra 32 til 64 pladser bliver det lettere fremover for seniorer at få en plejehjemsplads i kommunen.

 

Den 7. juni 2013 vil der være officiel åbning af Lystholms nye pladser.

 

Fakta om akutpladser:

Borgeren skal visiteres til en akutplads af egen læge eller en vagtlæge. Pladserne er målrettet borgere med behov for et akut ophold i forbindelse med sygdom, men hvor der ikke er behov for specialiserede sygehusydelser.

To af disse akutte pladser er selvindskrevne pladser for borgere i behandling for en kræftsygdom og for borgere med en kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL).

Borgerne og de pårørende kan henvende sig direkte til den vagthavende sygeplejerske på telefon 72 56 28 21.

Ved modtagelse af en selvindskrevet borger informeres borgerens egen læge af personalet.

Borgerne kan maksimalt opholde sig på en akutplads i 10 dage.

Borgerne skal betale 141 kr. pr. døgn (2013 priser) på både de midlertidige og akutte pladser. Denne udgift dækker forplejning, rengøring, vask af sengetøj mv., mens pleje og behandling er gratis.

Interesserede borgere kan desuden henvende sig direkte til Pilebo afdeling på Lystholm v. Gruppeleder Linn Hovind - tlf. nr. 72 56 28 21 eller Kirsten Pedersen, leder af Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm, tlf.: 72 56 28 15.