Igen er det lykkedes Fredensborg Kommune at give energikurven et markant knæk i den rigtige retning: Nedad.

Den CO2, som udledes fra energiforbrug i kommunens bygninger og transport, er faldet med 16,6 pct. siden 2008.

Dermed lever Fredensborg Kommune fortsat op til sine forpligtelser som Klimakommune i samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening – målet er langt mere end nået. Det største fald i CO2 sker fra 2010-11, hvilket er resultatet af et langt sejt træk, mens de seneste resultater også viser et fortsat fald fra 2011-2012.

Reduktionen er resultatet af Fredensborg Kommunes decentrale energimodel, uddannelse af tekniske serviceledere i kombination med de første resultater af de lånefinansierede energiinvesteringer, der blev igangsat i 2011.

”Fredensborg Kommune er en ambitiøs klimakommune. Resultaterne viser, at vi mere end opfylder vores løbende mål for at nedbringe udledningen af CO2 og energibesparelser i kommunens bygninger og transport. Det er flot, og det skyldes et langt sejt træk fra medarbejderne! Men vi skal fortsat være opmærksomme på energiforbruget, når vi skal opfylde de ambitiøse målsætninger, vi har for vores klimaindsats”, siger borgermester Thomas Lykke Pedersen.

Et fortsat fokus på energiledelse kombineret med energiinvesteringer er afgørende for at fastholde og udbygge gevinsterne ved indsatsen.

”Vi fortsætter arbejdet med at spare på energien og med at udnytte mulighederne for grønne investeringer. Vi arbejder lige nu både med elbiler, flere solceller, jordvarme og andre bæredygtige energitiltag i større skala i kommunens bygninger. Energiinvesteringerne skal både være økonomisk fordelagtige og gode for vores bygninger og deres brugere. Det drejer sig om bedst muligt indeklima med mindst muligt energiforbrug, siger formand for Plan- og Klimaudvalget Lars Simonsen.

 

Fakta

Fredensborg Kommune har - som   en del af Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommune samarbejde -   forpligtet sig til at reducere sin CO2-udledning fra kommunens bygninger og   transport med 2 pct. om året sammenlignet med 2008.

Fredensborg Kommunes CO2-udledning   er i perioden 2008 til 2012 reduceret fra 8.409 ton til 7.017 ton, svarende   til 16,6 pct. I følge kommunens målsætning skulle CO2-udledningen være nedbragt   med 8 pct. i perioden og målet er dermed mere end nået.

CO2-opgørelsen bygger på et meget nuanceret   datagrundlag baseret på kontinuerlige aflæsninger af alle målere i alle   kommunens bygninger. Overvågning af målerne bruges også til økonomistyring.

 

Den decentrale   energimodel betyder, at budgetansvaret siden 1. januar 2011 ligger hos de   brugere, der har mulighed for at påvirke energiforbruget.

 Trin 1: Etablering af en komplet målerovervågning af alle ejendomme,   hvilket har været grundlaget for decentraliserede energibudgetter.

  •         Trin 2: Udvikling af en   kvalitetssikringsprocedure, som sikrer at den løbende genopretning af   bygningerne sker mest energioptimalt.
  •         Trin 3: Implementering og drift   af den decentrale energimodel, hvor der sikres et økonomisk incitament både   centralt og decentralt.
  •         Trin 4: Driftsoptimeringsprojekt   med uddannelse af driftspersonel og tekniske serviceledere, tværgående samarbejde   omkring indeklima og energi­besparelser via indregulering af CTS anlæg.
  • Trin 5: Lånefinansierede energiinvesteringer igangsat i 2011, fx   udfasning af fossile varmekilder og etablering af lokal energiproduktion