Netradio

Søg på humleborg

Public acces

Tilsynsmyndighed

Støtteforening

Flere lokale nyheder

Samarbejdspartner

Humleborg er medlem af:

For første gang i kommunens historie har byrådet vedtaget et tværfagligt arbejdsgrundlag, hvor otte konkrete pejlemærker understøtter det strategiske arbejde med at realisere visionen om en bæredygtig kommune i udvikling.

Otte tværgående pejlemærker der sammen sætter retningen mod ét fælles mål. Det er kort fortalt indholdet af det nye fælles arbejdsgrundlag, som byrådet har besluttet skal gælde i hele valgperioden frem mod 2022.

"Det er første gang, vi understøtter den strategiske udvikling af kommunen på alle områder med et arbejdsgrundlag, der med sine otte pejlemærker går på tværs af såvel de politiske udvalg som kommunens administration", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen, og fortsætter:

"Netop det tværgående perspektiv er uhyre vigtigt for, at vi kan nå vores mål om en effektiv og bæredygtig kommune i udvikling. Men at arbejde tværgående stiller samtidig store og komplekse krav til både politikere og ledere. Den udfordring adresserer vi med dette arbejdsgrundlag".

Arbejdsgrundlaget blev vedtaget af byrådet efter behandling i alle politiske udvalg i den seneste måned. Inden da havde udvalgenes formænd og næstformænd nøje drøftet arbejdsgrundlaget på et seminar.

Vedtagelsen af arbejdsgrundlaget giver anledning til følgende kommentarer fra udvalgsformændene:

Per Frost Henriksen (A), Børn- og Skoleudvalget:
"Gennem vores kommunikation og handlinger skal borgerne kunne se, at kommunen rent faktisk realiserer arbejdsgrundlaget i praksis. Det er oplagt at pejlemærket "Det er sejt at være dygtig" bliver en fast del af kommunikationen og beslutningerne om Fremtidens Folkeskoler".

Lars Simonsen (B), Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:
"Med arbejdsgrundlaget som en fast referenceramme udstikker vi en strategisk retning for kommunens hovedopgaver. Det tror jeg også vil afspejle sig i den fysiske planlægning af kommunen og vores indsats for klima og bæredygtighed".

Lars Søndergaard (V), Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget:
"Det er i det daglige politiske arbejde, at vi skal lykkes med at realisere arbejdsgrundlaget og sikre tværgående resultater på et strategisk grundlag. Derved tilgodeser vi bedst erhvervslivets udviklingsmuligheder og en god og effektiv indsats for at få flest mulige ledige i job".

Hans Nissen (A), Social- og Seniorudvalget:
"Vores ældre og udsatte borgere skal opleve, at kommunens service og tilbud matcher deres behov. Derfor skal vi fx fortsat arbejde med rehabilitering og udvikling af velfærdsteknologi, så borgerne trygt kan forblive i eget hjem længst muligt og leve deres liv, som de ønsker".

Ulla Hardy-Hansen (C), Kulturudvalget:
"Vi skal turde tænke vores kulturinstitutioner, fx bibliotekerne, på en ny måde, så vi kan lykkes med at skabe nye kulturelle mødesteder for alle generationer og samtidig kan overlevere vores flotte kulturarv til de nye generationer".

Freja Brabæk Kristensen (O), Infrastruktur- og Teknikudvalget:
"Sikker og effektiv trafik og infrastruktur går i sagens natur på tværs af hele kommunen og forudsætter en grundig koordineringsindsats. Derfor er pejlemærket "Det skal være nemt og sikkert at komme frem" et stærkt redskab i vores arbejde".

Bo Hilsted (A), Fridtids- og Idrætsudvalget:
"Et rigt fritidsliv er helt afhængigt af, at fx vores bygninger og faciliteter fungerer, at foreningerne og vores mange frivillige har gode rammevilkår. Derfor skal fritidslivet tænkes ind i alt fra vores byplanlægning og til vedligeholdelse og rengøring af idrætsfaciliteterne".

Hele arbejdsgrundlaget kan ses på www.fredensborg.dk