Udvalg usætter beslutning om ansøgning om etablering af en planteskole på Toeltvej i Humlebæk. Udvalget ønsker at administrationen optager dialog med ejeren af området, omkring forhold på grunden og ejerens fremadrettede planer, hvorefter sagen genoptages i udvalget.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune har på deres seneste møde i august behandlet en ansøgning om etablering af en planteskole i Toelt.

Ejeren af grunden hvor planteskolen tænkes at blive placeret, er uddannet skov- og landskabsingeniør. Planteskolen skal levere ”færdig hæk” til både private og erhvervskunder. Alt salg skal foregå via digitale medier, og der bliver hverken butik eller dørsalg fra planteskolen, oplyses det i sagsfremstillingen.


Arealet der ønskes anvendt til planteskole er på knap 2 ha, og ligger i landzone på en ejendom uden landbrugspligt. Matriklen ligger ud til Toeltvej, men har ikke en selvstændig adresse.


Ejer oplyser, at der for 40-50 år siden var planteskole på grunden, og resterne af den skal fældes og fjernes. Ejer oplyser overfor udvalget, at skelbeplantningen vil blive bibeholdt. Der ønskes opført et nyt maskinhus på 48 m² til maskiner og håndværktøj. Det eksisterende faldefærdige skur og to gamle containere vil blive fjernet. Der vil endvidere blive ryddet op på grunden.

Fredensborg Kommune vil stille krav om etablering af en overkørsel fra Toeltvej, på toppen af bakken hvor de 2 containere er placeret. Desuden vil en etablering af en planteskole og opførelse af et maskinhus kræver landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1.


Naboorientering

Ansøgningen har været udsendt i naboorientering i henhold til planlovens og forvaltningslovens regler til de nærmeste 3 naboer og til Danmarks Naturfredningsforening. Fredensborg Kommune har modtaget bemærkninger fra DN samt ejeren af Toeltvej 11, som blev naboorienteret, samt yderligere en borger på Toeltvej 17.


DN er positiv på vilkår af, at der skabes gode tilkørselsforhold og at containerne og det gamle skur fjernes.


Naboerne vurderer, at færdig-hæk produktion vil give området et kirkegårdsagtigt udtryk, og ikke et naturligt sammenhængende landskab. Naboerne klager samtidigt over, at ejer bruger grusvejen ned til deres ejendomme, at han henkaster affald og at der er rod på grunden.


Partshøring

Ejer har efterfølgende oplyst, at ejendommen nu fremstår som en efterladt og misvedligeholdt planteskole med en bevoksning af ikke hjemmehørende arter, der er uden landskabelig værdi bortset fra det levende hegn. Ejer vil fjerne containerne og det gamle skur. Ejer vurderer, at oprydning og etablering af en planteskole vil hæve områdets landskabelige værdi.


Administrationens vurdering


Administrationen vurderer, at den nuværende beplantning er uden landskabelig værdi, og at oprydning og etablering af en planteskole vil medvirke til en forskønnelse af området, når skelbeplantningen beholdes.


Spørgsmålet om brugen af grusvejen ned til Toeltvej 11-17 er privatretligt og Fredensborg Kommune uvedkommende. Vejens beboere har vejret til vejen. Derudover er vejretten alene et forhold mellem ejer og eventuelle brugere.

Administrativt var der indstillet til udvalget at der gives landzonetilladelse til etablering af planteskole og maskinhus med de i sagen nævnte vilkår, men Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på deres møde den 16. august 2016, at udsætte sagen med henblik på, at administrationen optager dialog med ejer omkring forhold på grunden og ejerens fremadrettede planer, hvorefter sagen genoptages i udvalget.

 

Billederne er hentet fra google earth og google streetview og viser området omkring Toeltvej 11-17