Det tegner godt for fremtiden, når autoværkstederne i Fredensborg Kommune på tilfredsstillende vis lever op til gældende regler for opbevaring af kemikalier og farligt affald.


I 2015 har Fredensborg Kommunes Team Miljø udført en miljøtilsynskampagne rettet mod alle autoværksteder i kommunen. Kampagnen havde fokus på korrekt opbevaring af kemikalier og farligt affald på autoværkstederne. Baggrunden for kampagnen er, at forkert opbevaring og håndtering af kemikalier og farligt affald kan føre til forurening af jord, vandløb og grundvand. Autoværksteder håndterer typisk mange forskellige kemikalier og forskellige typer af farligt affald, og det er derfor vigtigt, at der på værkstederne er styr på korrekt håndtering og opbevaring. Samtidig er det et af de forhold, som kommunen oftest ser ikke er i orden.

Af de 26 autoværksteder hvor der blev udført et kampagnetilsyn i 2015, var der kun to værksteder der havde væsentlige afvigelser fra reglerne.

I de få tilfælde, hvor reglerne ikke helt blev overholdt, viste værkstederne god vilje til at få rettet op på forholdene.

”Autoværkstederne kan godt være stolte af sig selv. De gode resultater fra kampagnen tegner godt for fremtiden, hvor autoværksteder i langt mindre grad end tidligere vil medføre jord- og grundvandsforureninger,” siger Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kampagnen bekræfter, at de forhold der evt. er blevet påtalt ved tidligere tilsyn generelt bliver husket og taget til efterretning. Det kan derfor konkluderes, at de samlede, rutinemæssige miljøtilsyn, som udføres på autoværkstederne hvert fjerde år, har den ønskede effekt.

Kommunerne har siden de nye tilsynsregler på miljøområdet trådte i kraft i 2013, skullet udføre to miljøtilsynskampagner årligt. Kampagner kan rettes mod et bestemt fagområde, en bestemt branche eller et bestemt geografisk område.