Det er blevet oplyst i Frederiksborg Amts Avis den 24/5, at der er ”ballade hos investoren”- (spekulationsprojektet Koncenton Fredensborg) - i sagen om forvalterboligen ved SølystTeglværk.

Derfor bør Fredensborg Kommune snarest belejligt foranstalte en supplerendehøring i sagen ”Tillæg 2 til lokalplan nr.50 for Sølyst Teglværk”.

Forslaget begrundes ved,at op imod halvdelen af de indkomne høringssvar drejede sig om modstand mod byggerietsom sådant.

Det bør kommunen ikke sidde overhørigt.Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst, at hvis bygherren har ladet bygningen forfalde og bragtSave-værdien fra klasse 2 (bevaringsværdig) til 9 (nærmest nedrivningsmoden) i løbet af 10år, er det op til Fredensborg Kommune at overveje rejsning af en erstatningssag modbygherrerne.

Det er deres skyld, at bygningen er blevet misforvaltet ifølge reglerne.Det er min opfattelse, at kommunen snarest bør iværksætte en fornyet høringsproces og evt.en erstatningssag, da lokalplan nr. 50 oprindelig betingede, at forvalterboligen skullebevares.

 

Flemming B. Priem
Jellerød Have 25
Kokkedal