Forvalterboligen ved Sølyst teglværk står nu til nedrivning. Ved Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 13/4 indstiller administrationen: ” at det vil være i strid med intentionen for den oprindelige lokalplan og tillæg 2 til lokalplan 50, der har været i høring, hvis man fjerner muligheden for at bygge 6 boliger”. Hvordan administrationen er nået til den indstilling er vanskeligt at forstå, når man ser på høringssvarene, hvis politikerne overhovedet tager hensyn til borgernes forslag og indsigelser.

Af de 82 høringssvar der indkom, drejede de 50% sig om modstand mod byggeriet som sådant, 90% mod en støjvæg mod Gl. Strandvej og 70% mod parkeringspladser på delområde D.

Ud fra disse høringssvar bemærker administrationen: ”Støjvæg på 2,3 meter og kortbilag B - placering af støjvæg udgår”. Bliver erstattet af en 1½ meter høj mur mod Gl.Strandvej, mens terrænet hæves 1 meter, så bygningshøjden ser ud til at blive over 6 meter over Gl.Strandvej. Endvidere vil bygherren genbruge murstenene fra forvalterboligen i en ”mindemur” langs den offentlige sti igennem området.

Men tilbage står de centrale spørgsmål: Skal bygherren have lov til at opføre de 6 boliger, når han og evt. tidligere ejere åbenlyst med vilje har ladet forvalterboligen forfalde i 6 år for at opnå en faldende bevaringsværdi fra klasse 2 til klasse 9 i disse år, hvor den sidste er allerlavest på skalaen og altså i praksis ikke bevaringsværdig.
Bygherren er ansvarlig overfor Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvilket må betyde, at han for egen regning skal vedligeholde sin ejendom, så dens værdi ikke forringes. Det må tillige gælde for tidligere ejere. Da bygherren vil opføre de 6 boliger som lejeboliger og spekulationsobjekt med en forventet afkastningsgrad på 9,5% for investorer, er der al mulig grund til at råbe vagt i gevær og indlede en supplerende høringsfase, så alle aspekter af denne sag kommer på bordet.

 

Flemming B. Priem
Jellerød Have 25
Kokkedal