Fritids- og Idrætsudvalget og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget behandler en sag om renovering af kunstgræsbanen i Humlebæk. Den nuværende blev indviet i 2009.

Bunden af en kunstgræsbane består af et tykt gummilag, for banen i Humlebæks vedkommende i form af ituhakkede gamle bildæk. Forvaltningens forslag går ud på at renovere banen ved at udskifte toppen af banen, men fortsat lade banen hvile på den oprindelige bildækgummibund.

Ved mødet i Plan-, Miljø og Klimaudvalget fik medlemmerne at vide, at den nuværende bane var anlagt uden nogen membran i bunden til at standse nedsivning af miljøskadelige stoffer. Man har ved den nuværende kunstgræsbane populært sagt hældt et tyk lag knuste bildæk med bunker af tungmetaller, phenoler, blødgørere og mikroplast ud på den bare jord, hvorfra giftstofferne frit kan sive ned. Banen ligger i indvindingsoplandet til Humlebæk Vandværk.

Venstre foreslog ved mødet, at det allerede nu blev besluttet, at de forurenende stoffer i form af gamle bildæk og den forurenede jord under banen skulle fjernes, hvilket Hanne Berg, SF bakkede stærkt op. Der kunne desværre ikke skabes enighed om det forslag, så resultatet blev, som det fremgår af det offentlige referat, at der skal indhentes en pris på at få fjernet de forurenende stoffer i form af gamle bildæk og jordlaget herunder, og så må man senere tage stilling til, om der renses op eller ej.

Venstre ved, at oprensning af den eksisterende bane for gammelt bilgummi og forurenet jord vil komme til at koste flere penge, end der er sat af til at anlægge den nye kunstgræsbane. Venstre vil derfor tage miljøoprensningen af kunstgræsbanen – såvel de ituhakkede bildæk som forurenet jord nedenunder - med til budgetforhandlingerne. Det skylder vi miljøet, grundvandet og os selv.

På vegne af Venstres Byrådsgruppe, Fredensborg Kommune
Carsten Bo Nielsen, byrådsmedlem (V), medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget samt Fritids- og Idrætsudvalget