Den vilde natur skal på dagsordenen med urørt skov og grøftekanter, der skal gro vildt for at tiltrække bier og sommerfugle. Der er brug for, at vi i Danmark indfører den vildeste naturpolitik med bindende mål for naturen lokalt og nationalt.

Der er grundlæggende to årsager til behovet for en ambitiøs naturplan: Dels mangler naturen plads, naturarealet er for lille, for spredt og uden sammenhæng.
Og dels er naturkvaliteten ofte alt for ringe. Markerne fortrænger ådale, højmoser, kildevæld og kalkoverdrev, altså de særlige danske naturtyper, som planterne og dyrene hører hjemme i.

Der er tre millioner færre fugle i det åbne land end for 40 år siden. De sidste 50 år er 12 dagsommerfuglearter uddøde.
Vi er Europas mest intensivt dyrkede land, hvilket betyder, at naturen i Danmark har betydelig mindre plads end i andre lande i Europa. For 11 af 17 særligt EU-beskyttede naturtyper kalder forskerne udviklingen i Danmark for ' alarmerende'.
Samtidig har vi et af de mest opsplittede landskaber i Europa og dermed mindst sammenhængende natur. Hvis problemet er pladsmangel, er løsningen at skabe plads til naturen.

I Fredensborg kommune arbejder kommunen sammen med DN og DOF for at skabe plads til mere natur. F.eks. i Kokkedal har vi et projekt under udvikling mellem Holmegårdsvej og Kirkeskoven, der lægger sig i forlængelse af den fredede ådal ved Usserød Å. Projektet skal omlægge tidligere landbrugsjord til fri og vild natur.

Vi skal selvfølgelig gå videre ad den vej i Fredensborg Kommune. Vi skal samarbejde bredt, så vi får mere vild, smuk natur og beskytter flere fugle, insektet og planter fra at blive udryddet.

 

af Peter Milan, Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg Kommune 
   Trine Torp, (SF), Folketingsmedlem
   Hanne Berg, (SF) Fredensborg byråd