CJs ordførertale på vegne af Det Konservative Folkeparti i byrådsmødet den 26. september 2016

 

Ullas og min partifælle afdøde Sr. Winston Churchill fortalte aldrig vittigheder bortset fra en enkelt vittighed, som han vist nok fortalte i 1944.
Den lød som følger:
En herre ved navn Thomson opsøger sin læge og siger, at han godt vil kastreres. Lægen tilkendegiver, at han har svært ved at se nødvendigheden heraf, men Thomson får overtalt lægen til at kastrere ham.


Da Thomson vågner op på operationsstuen og i øvrigt vånder sig lidt, ligger der en herre ved siden af ham, der vånder sig overordentlig meget.
Han spørger ham: ”Hvad er du så opereret for? Jeg er blevet omskåret”, hvortil Thomson siger: ”Pokkers også. Det var lige det ord, jeg ikke kunne huske, da jeg talte med lægen”.


Hvad vil jeg så med den historie. Ja, hvad er det for ord vi kan sætte på det budgetforlig, der er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale, Borgernes Stemme, SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og De Konservative, ud over ordene rettidig omhu og visioner.
Ordene er her et tæring og næringsbudget, et stabilt og ansvarligt budget, der samtidig lægger grunden og takterne for en udvikling af vores i øvrigt gode kommune.


Forinden jeg imidlertid kommenterer budgetforliget, vil jeg godt lige gøre kort op med budgetforslaget fra Liberal Alliance og De Liberale under overskriften ”Nutidens Fredensborg mennesker før mursten”.


Selvom budgetforslaget indeholder væsentlige bedre takter end det budgetforslag de 2 partier fremsatte sidste år synes alene titlen ”Nutidens Fredensborg” i sammenhæng med, at budgetforslaget overhovedet ikke afsætter midler til projektet ”Fremtidens Fredensborg” netop at være et udtryk for at de 2 partier i hvert fald, hvis deres budgetforslag skal stå til troende ikke får et fremtidens Fredensborg men et nutidens Fredensborg, altså en stående i stampe kommune.
De 2 partier har lagt op til væsentlig større besparelser og altså her besparelser med kr. 138.376.000,00 mere end det, som budgetforligspartierne mener at kunne spare og her på områder der netop gør, at kommunen kommer til at stå i stampe.


Ganske vist indeholder budgetforslaget nye initiativer og udfordringer på i alt kr. 234.150.000,00, hvor imidlertid indgår en række betydelige poster, der ikke nærmere er redegjort for.


Som konservativ kan vi glæde os over, at de 2 partier er enige i en nedsættelse af dækningsafgiften fra 9 promille til 7 promille, samt at de 2 partier er med på at støtte Nivågaards Malerisamling med 2,3 mio. kr., ligesom vi konservative godt kan lide afsnittet om muligheden for at etablere en 2 lærerordning og samtidig afkorte skoledagenes længde, hvad vi selv har stillet forslag om under tidligere byrådsmøder. Som nævnt er der tale om et stående i stampe budgetforslag, som vi, havde jeg nær at sagt, naturligvis ikke kan stemme for.


Synes det er lidt symptomatisk, og min bemærkning går her i særskilt grad på Liberal Alliance, der jo pt. landspolitisk stiller ultimative krav, for 3. år i træk ikke er med på at tage ansvar og ikke prøver til det sidste at være med i et budgetforlig, men det er naturligvis Liberal Alliances eget valg, men jeg kan ikke lade være med at sige, at det netop er en af de væsentlige forskelle mellem de 2 borgerlige partier, Liberal Alliance og De Konservative, at vi konservative godt vil være med til at tage et ansvar, hvor det overhovedet er muligt.
For så vidt angår budgetforliget, er vi naturligvis tilfredse med, at der over perioden afdrages godt 180 mio. kr. på kommunens gæld, således at vores ordinære gæld er afviklet i 2027, ligesom vi er tilfredse med, at vi over hele budgetperioden opererer med et driftsoverskud på godt 640 mio. kr., hvortil kommer, at det er besluttet at investere godt 450 mio. kr. over budgetperioden i eksisterende nye anlæg for at sikre en fortsat udvikling af kommunen og det er jo det, der er så utrolig vigtigt at vi hele tiden har en udvikling af kommunen for øje.


Som nævnt er vi meget tilfredse med, at det er lykkedes at komme igennem med, at Nivågaards Malerisamling får tilført yderligere 2,3 mio. kr. om året, hvorved museets overlevelse som kulturelt mastodont i vores kommune er sikret.


Da Danmark i 1813 gik statsbankerot hang sparreøksen faretruende over et kunstakademi i København, men Kronprins Christian, ham der senere blev Kong Christian den VIII skred ind med de i dag så berømte ord: ”Fattige og elendig er vi. Lad os nu blive dumme til, så kan vi gerne høre op at være en stat”.
Altså en investering i kulturen er nødvendig, hvis vi skal opretholde vores identitet og derigennem også vores kommunale ramme.
Yderligere er vi som nævnt tilfredse med, at det lykkedes at få sat dækningsafgiften ned fra 9 promille til 7 promille.


Nu er det ikke god tone at melde ud, hvis man synes, at man på bekostning af andre forligspartier på et enkelt område har gjort en særlig indsats.
Jeg vil dog for så vidt angår dækningsafgiften lade Enhedslistens Henriette Brandt Pedersens bemærkning herom til pressen tale for sig selv. Hun anfører i Uge-Nyt blandt andet: ”Men alligevel er jeg på Enhedslistens vegne trist og kritisk overfor konservatives magt i forhold til dækningsafgiften”.


I den forbindelse skal jeg erindre om, at det var os konservative, der under budgetforhandlingerne i 2012 fik taget hul på dækningsafgiften.
Såvel Dansk Byggeri som Dansk Industri, der udarbejder årlige målinger omkring kommunernes erhvervsvenlighed lægger vægt på en bortskaffelse eller nedsættelse af dækningsafgifterne med henblik på en sikring af vækst.


Vi har netop (og det er jo meget beskeden i Dansk Byggeris måling) røget fra en 93. plads ned til plads 86. og i Dansk Industri måling er vi gået fra plads nr. 91. til plads nr. 89 og det er her endda forud for nedsættelsen af dækningsafgiften fra 9 promille til 7 promille.


Borgmester Willy Eliasen fra Egedal Kommune har om disse målinger sagt: ”Der er tale om goddag mand økseskaft målinger”.
Jeg er sikker på, at vi, når vi ser placeringerne næste år, vil kunne sige ”Der er tale om farvel mand økseskaft målinger”.


Afsluttende skal jeg gøre den bemærkning, at vi synes, at budgetforliget er udtryk for en social ansvarlighed, idet der lægges vægt på, at de der virkelig har et behov også får hjælp og det mener vi, er et godt konservativt udgangspunkt.


I den forbindelse har jeg noteret mig, at Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, der på vegne af Mærsk fonden i år har doneret kr. 750.000,00 i støtte til de særligt sociale udsatte har udtalt: ”Hvis man kan få folk i gang med livsmestring, er det en kæmpe fordel for det enkelte menneske og samtidig en stor økonomisk gevinst for samfundet”.


Jeg synes, at ordet ”livsmestring” som et udtryk for det at lære at mestre livet, er et rigtig godt udtryk. Jeg synes at budgetforliget indeholder en del om livsmestring og det er vi tilfredse med.


Jeg skal ikke trætte byrådet med yderligere kommentarer til forliget som der jo er redegjort fint for i den fælles forligstekst.
Jeg vil godt kvittere overfor de øvrige deltagere i budgetforliget for en god og konstruktiv dialog/stemning under forhandlingerne. Vi vil godt takke hovedudvalget, der deltog i de 2 budgetseminarer samt varmt takke de medarbejdere, der har stået for udarbejdelsen af vores budgetmateriale og for besvarelsen af vores byger af spørgsmål.


Der skal lyde en varm tak til borgmesteren for god og aktiv mødeledelse samt en tak til kommunaldirektøren, direktør Mads Toftegaard og økonomichef Henriette Lilleøre samt andre medarbejdere i Økonomiafdelingen for en indsigtsfuld og hjælpsom indsats.


Det Konservative Folkeparti anbefaler således konkluderende forligspartiernes budgetforslag for 2017 – 2020 til vedtagelse og herunder således, at det oversendes til byrådets 2. behandling.


Vi tiltræder endvidere, at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, at kirkeskatten fastsættes til 0,60 procent i 2017 og at personskatteprocenterne, grundskylden og dækningsafgiften fastsættes i overensstemmelse med forliget.

Herudover er vi enige i, at der på byrådsmødet i november 2016 endeligt fastsættes takster med udgangspunkt i budgetvedtagelsen samt endvidere at administrationen bemyndiges til at indarbejder tekniske korrektioner, herunder PL justeringer m.v.